XT

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: MAG­NUS KVANDAL FOTO: SUBARU

Subaru Forester put­sas till på ut­si­dan och får dess­utom en värsting­ver­sion med tilläg­get XT. Vi har prov­kört skogs­bu­sen.

Ef­ter tre år med Subaru Forester ge­ne­ra­tion fy­ra får mo­del­len en stör­re fa­ce­lift. Den har fått en ny front med tyd­li­ga­re mar­ke­rad grill och strål­kas­tar­na, nu­me­ra av Bi-led-typ och har en kon­tur runt yt­ter­kan­ten som ska sym­bo­li­se­ra den plat­ta box­er­mo­torn un­der hu­ven. Forester blir ock­så först ut med att er­bju­da kurv­ljus. Ing­et nytt i sig, men nytt för Subaru.

Även bak­lju­sen har fått ett nytt ut­se­en­de, med sam­ma kon­tur runt kan­ten som strål­kas­tar­na fram, och fäl­gar­na har ny de­sign. Xt-ver­sio­nen får 18-tum­ma­re som stan­dard.

In­vän­digt har mo­del­len fått en ny mitt­kon­sol, pa­ne­ler i pi­a­no­fi­nish och en ny multi­funk­tions­ratt. Utrust­nings­lis­tan har ut­ö­kats med fi­nes­ser som upp­skat­tas i svenskt vin­ter­kli­mat, näm­li­gen elupp­värmd ratt och sä­tesvär­me även för pas­sa­ge­rar­na bak.

Tyst, mjuk och bekväm

Jag åker till vin­ter­spor­tor­ten Gei­lo i när­he­ten av fjäll­pla­tån Har­dang­er­vid­da i Nor­ge för att prov­kö­ra nysmin­ka­de Forester. Bi­len är värsting­ver­sio­nen XT, som har en två­li­ters ben­sin­mo­tor med 240 häst­kraf­ter och den steg­lö­sa Cvt-väx­ellå­dan som stan­dard – ma­nu­ell väx­ellå­da går ba­ra att kom­bi­ne­ra med de mo­tor­sva­ga­re al­ter­na­ti­ven. Mo­del­len är i stort sett ful­l­ut­rus­tad från bör­jan, med lä­der­kläd­sel och 18-tums­hjul. På de isi­ga nors­ka vin­ter­vä­gar­na är det lätt att tri­vas bakom rat­ten.

På lands­väg är bi­len tyst, mjuk och bekväm, och med den sto­ra tur­bo­mo­torn blir bi­len rik­tigt pigg. Li­ne­artro­nic, den steg­lö­sa Cvt-väx­ellå­dan med ked­je­drift, fun­ge­rar smi­digt vid lugn kör­ning. Ty­värr är den slö vid mer ak­tiv kör­ning, och av-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.