B

Bil - - PROVKÖRT - TEXT OCH FOTO: HANS HED­BERG

BMW väs­sar sin spor­ti­ga kom­paktsuv X4 med rak sex­cy­lind­rig, rej­sig ma­skin som även hit­tas i M2 Cou­pé.

MW har gjort om bak­par­ti­et för att det ska se mer flärd­fullt – läs spor­tigt och cou­pé­ak­tigt – ut. Bakom rat­ten är det ing­en skill­nad mel­lan de bå­da bi­lar­na. För att ytter­ligare het­sa skill­na­der­na kom­mer X4 (in­tern­kod F26) med nytt ar­til­le­ri – M40i. I nu­lä­get är ing­en X3 M40i an­non­se­rad för lan­se­ring.

40i-ma­ski­nen är i prin­cip iden­tisk med den som sit­ter i BMW M2 Cou­pé mi­nus tio häst­kraf­ter. To­talt 360 hk i re­gist­ret 5 800-6 000 r/min räc­ker än­då gott när man sit­ter på and­ra vå­ning­en och för­sö­ker fin­na sig fram mel­lan red­wood-trä­den i vack­ra Big Sur-trak­ter­na i Ka­li­for­ni­en. 40i-ben­si­na­ren är ba­se­rad på den äld­re N55-tre­li­tersmo­torn, som är helt skild från den ny­a­re B58-ge­ne­ra­tio­nen som ba­se­ras på mo­du­lä­ra halv­li­ters cy­lin­der­pa­ket i kon­fi­gu­ra­tio­nen tre, fy­ra el­ler sex cy­lind­rar.

Twin­po­wer Tur­bo-teknik gör att det finns mass­vis – 465 newton­me­ter – med vrid­mo­ment ti­digt och långt upp på varv­tals­ska­lan, span­net är mer än die­sel­bre­da 1 350 till 5 250 r/ min.

Åtta­väx­lad Steptro­nic au­to­mat­lå­da är en­da väx­ellåd­sal­ter- na­ti­vet, går även att skö­ta ma­nu­ellt via spa­ken el­ler ratt­padd­lar.

M-smink

Gi­vet­vis fin­ner vi BMW M-lo­go­ty­pen bå­de här och där för att du, och kanske än­nu hell­re din om­giv­ning, in­te ska mis­sa vad du kör om­kring i.

Mus­kel­byg­gan­det syns även på sil­ver­lac­ke­ra­de – ku­lö­ren he­ter för öv­rigt Fer­ric Grey – de­tal­jer som back­spe­gel­kå­por, njur­gril­len och de stå­en­de luft­ut­blå­sen på fram­skär­mar­na. To­talt ser X4 M40i tuff ut, men

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.