RA­CER

Bil - - PROVKÖRT - Pris: Mo­tor: CO2: För­bruk­ning: Ac­ce­le­ra­tion: Topp­fart: Stor­lek (l/b/h): Max­last: Tjäns­te­vikt:

M40I

sak­nar den bif­fi­ga at­ti­ty­den som sto­re­bror X6 M in­ne­har. Lil­le­bror är ju som al­la vet fort­fa­ran­de li­te spin­ki­ga­re.

Funk­tio­na­li­te­ten har in­te för­säm­rats jäm­fört med van­li­ga X4 vil­ket in­ne­bär flex­i­belt bak­sä­te med fäll­ning 40/20/40 och hyf­sat ba­ga­geut­rym­me (500 last­li­ter med upp­fällt bak­sä­te) vil­ket ger plats för fy­ra vux­na plus pick och pack.

God kom­fort

Men bäs­ta plats är för­stås fö­rar­sä­tet, med en stol som pas­sar de all­ra fles­ta kropps­hyd­dor. BMW är bland de duk­ti­ga­re in­om fö­ra­rer­go­no­mi för till­fäl­let.

Allt till­sam­mans gör X4 M40i om in­te ys­ter så i al­la fall snabbt ef­fek­tiv. På rak­sträc­kor­na för­bi oänd­li­ga ka­li­for­nis­ka vin­går­dar är rikt­nings­sta­bi­li­e­ten på­fal­lan­de och när vi tar gen­vä­gar ge­nom dal­sän­kor med till­hö­ran­de kring­e­likro­kar är X4 M40i med på det mesta.

Ett visst stom­ljud från det sat­ta chas­sit stör fri­den på Hig­h­ways, men är mind­re stö­ran­de än jag först miss­tänk­te.

Styr­kan hos den nya M-WAgen är all­round-egen­ska­per­na, även om jag per­son­li­gen fö­re­drar en suv – cou­pé­lik el­ler ej – med läng­re fjäd­rings­väg och där­med hög­re kom­fort­grad.

Ba­lans och fäs­te

Un­der hård press le­ve­re­rar X4 M40i kanske all­ra bäst, med en i det när­mas­te ne­u­tral ba­lans och or­dent­ligt med fäs­te för all kraft. Den här bi­len med duk­ti­ga dubb­däck näs­ta vin­ter­sä­song är nå­got att dröm­ma om… 640 500 kro­nor. Ben­sin. 6-cyl, 3,0 li­ter, tur­bo. 360 hk (265 kw) 5 800-6 000 r/min, 465 Nm 1 350-5 250 r/min. 199 g/km. 0,86 l/mil. 0-100 m/h på 6,9 s. 250 km/h. 467/190/162 cm. 515 kg. 1 915 kg.

X4

Gil­lar bå­de kur­vor och mo­tor­väg. Stor men in­te sär­skilt prak­tisk. Spor­tig kom­paktsuv vars främs­ta för­del hit­tas un­der mo­tor­hu­ven.

360 häst­kraf­ter ger en or­dent­ligt skjuts. Fö­rar­sto­len pas­sar de fles­ta och det är lätt att få till en skön kör­ställ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.