Klas­sisk skön­het

Bil - - MOTORCYKEL - TEXT: FOTO:

MJOHAN AHLBERG, FASTBIKES.SE TRI­UMPH

odel­len har ett rent och av­ska­lat stuk, med en rakt ige­nom låg pro­fil. Dess­utom är de tek­nis­ka mo­der­ni­te­ter­na dis­kret un­dan­göm­da på ett snyggt vis för att mo­del­len ska bi­be­hål­la sitt klas­sis­ka stuk. Bland an­nat ser mo­torn ut att va­ra luft­kyld, med si­na kyl­flän­sar, men är trots det­ta väts­ke­kyld. Dess­utom kan man vid en snabb blick tro att den bräns­le­in­spru­ta­de mo­torn är ma­tad med bräns­le via för­ga­sa­re. Li­kaså är tek­ni­ken för Abs-brom­sar­na väl un­dan­gömd ut­om syn­håll. Mo­del­len är vi­da­re ut­rus­tad med an­tis­pinn, ri­de-by-wi­re gas­reg­lage, di­stink­ta Led-bak­ljus och starts­pärr. Un­der sa­deln (som du öpp­nar snabbt och smi­digt med tänd­nings­nyc­keln) döl­jer sig ett Usb-ut­tag.

In­stru­men­te­ring­en be­står av en centralt pla­ce­rad en­het där den tyd­li­ga has­tig­hets­mä­ta­ren med sin ana­lo­ga vis­ning har en cen­tral roll. I det di­gi­ta­la fönst­ret åter­finns väx­el­lä­ges­in­di­ka­tor, kloc­ka, has­tig­het, tripp- och av­stånds­mä­ta­re, ser­vice­in­dik­ta­tor, bräns­le­mängd­mä­ta­re och vis­ning av be­räk­nad snitt­för­bruk­ning med me­ra…

900-ku­biks­mo­torn hos nya Stre­et Twin är kon­stru­e­rad sär­skilt för att pas­sa den mo­der­na klas­si­ker-körsti­len. Twin­mo­torn upp­ges le­ve­re­ra max­i­malt 80 Newton­me­ter vrid­mo­ment vid lå­ga 3200 varv per mi­nut – vil­ket upp­ges va­ra 18 pro­cent mer än hos den ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­nen, sam­ti­digt som kraf­ten le­ve­re­ras från lågt varv­tal och vi­da­re upp ge­nom he­la varv­tals­re­gist­ret.

Mo­torn är fram­ställd för att er­bju­da vad Tri­umph me­nar är mo­dern pre­stan­da och funk­tion, in­klu­si­ve den ex­ak­ta gas­re­spon­sen hos se­nas­te ver­sio­nen av ri­de-by-wi­re bräns­le­in­sprut­nings­sy­stem, sam­ti­digt som väts­ke­kyl­ning­en upp­ges för­bätt­ra bräns­le­ek­o­no­min med 36 pro­cent. Mo­tor­ka­rak­tä­ren är här­lig och där kraf­ten le­ve­re­ras på ett trev­ligt vis ut­an kons­tig­he­ter.

In­för prov­kör­ning­en av Stre­et Twin val­de Tri­umph att hem­lig­hål­la vis­sa tek­nis­ka fak­ta, bland an­nat top­pef­fek­ten och vik­ten. Det är först se­na­re, ef­ter lunchup­pe­hål­let un­der prov­kör­ning­en de pre­sen­te­ras.

In­för 2016 års sä­song har eng­els­ka mo­tor­cy­kel­till­ver­ka­ren Tri­umph pre­sen­te­rat sin nya Bon­ne­vil­le-fa­milj. Först ut är nya in­stegs­ma­ski­nen Stre­et Twin, med sin 900-­ku­biks twin. Vi prov­kör den mo­der­na klas­si­kern i Va­len­cia.

En giss­nings­lek

Ef­ter någ­ra tim­mars kör­ning up­pe i ber­gen gis­sar jag på att mo­torn er­bju­der 65 häst­kraf­ter som bäst. En av mi­na kol­le­gor an­tar istäl­let att det är när­ma­re 70 häst­kraf­ter, me­dan en an­nan är sä­ker på att siff­ran är ex­akt 74 häs­tar. Al­la av oss har fel. Den kor­rek­ta siff­ran, en­ligt Tri­umph, är 55 häst­kraf­ter vid 5900 varv per mi­nut. Nu pas­sar även Tri­umph på att med­de­la att torr­vik­ten är 198 ki­lo­gram. Bensin­tan­ken upp­ges rym­ma 12 li­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.