Check­lis­ta – kol­la in­nan du slår till:

Bil - - KLASSISKA BILAR -

MO­TOR

Mo­torn mås­te gå tyst och fint an­nars är det dy­ra pro­blem på gång. Re­serv­de­lar till den­na mo­dell kos­tar en hel del. Så pass myc­ket att det fak­tiskt lö­nar sig att ta kon­takt med brit­tis­ka el­ler ame­ri­kans­ka Z-spe­ci­a­lis­ter och kö­pa av dem. Insprut­nings­sy­ste­met mås­te va­ra schysst, i an­nat fall blir ock­så det­ta dyrt att stäl­la i ord­ning.

ELSYSTEM

El­sy­ste­met fun­ge­rar för det mesta klan­der­fritt, un­der för­ut­sätt­ning att ing­en har va­rit in­ne i sy­ste­met och, så att sä­ga, för­bätt­rat det. Gam­la reg­lage som bör­jar glap­pa är ing­et som man in­te har hört ta­las om, men det går för det mesta igång igen ef­ter att ha fått li­te kon­taktväts­ka in­spru­tat och en mind­re ju­ste­ring. De bi­lar som har el­his­sar bru­kar bli gans­ka var­ma när ru­tor­na in­te läng­re går att dra ner. Of­tast går el­his­sar­na att ku­re­ra ge­nom att man de­mon­te­rar dem och ger dem li­te ol­ja så att de får den nöd­vän­di­ga livs­gnis­tan till­ba­ka. Få är de luft­kon­di­tio­ne­ring­ar som fort­fa­ran­de fun­ge­rar.

IN­TE­RI­ÖR

Al­la in­red­nings­de­tal­jer är i prin­cip omöj­li­ga att få tag i som nya. Det är till att till­ver­ka själv el­ler bör­ja le­ta ef­ter be­gag­nat på nä­tet. Z-spe­ci­a­lis­ter­na är som all­tid be­hjälp­li­ga, men de vet ock­så om bris­ten på des­sa de­lar och pris­sät­ter dem där­ef­ter.

KA­ROSS

Rost är som van­ligt den störs­ta fi­en­den till äld­re bi­lar och 280 ZX är ing­et un­dan­tag på den fron­ten. Kos­me­tisk rost kan man väl stå ut med till en viss grad, men när den för­sva­gar bi­lens struk­tur blir det all­var­ligt. Un­der­sök där­för al­la bä­ran­de de­lar nog­grant in­nan du slår till och glöm in­te hel­ler att tit­ta ex­tra på struk­tu­ren som bär upp fram­vag­nen.

CHAS­SI

Pre­cis som på al­la and­ra bi­lar ska al­la stag och bärar­mar sit­ta fast i si­na fäs­ten. Spa­na ock­så ef­ter rost som kan un­der­mi­ne­ra håll­fast­he­ten i bi­lens bot­ten­struk­tur. Även de­lar som sit­ter un­der bi­len är dy­ra att få ord­ning på. Har bi­len, el­ler har haft, ex­tra bre­da däck kan man ut­gå ifrån att det har sli­tit på hju­lupp­häng­ning­ar­na och lag­ren. Just med tan­ke på så­da­na oöns­ka­de bi­ef­fek­ter är det in­te bra med den sor­tens ut­rust­ning, hur tufft det än kan se ut. Of­tast får bi­len ett bätt­re väggrepp, det är sant åt­minsto­ne på jämnt väg­un­der­lag, men den blir väl­digt spår­käns­lig vil­ket gör kör­ning­en gans­ka trött­sam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.