FÖR STAD BEGTEST OCH LAND

Bil - - BEGAGNAT - TEXT: FOTO:

MAG­NUS KVANDAL

GLENN LINDBERG Fjär­de och nu­va­ran­de ge­ne­ra­tio­nens Hon­da CR-V ha­de Eu­ro­papre­miär på bil­sa­long­en i Pa­ris år 2012, som 2013 års mo­dell. Bi­len är un­ge­fär li­ka stor som den fö­re­gå­en­de ge­ne­ra­tio­nen, men blev rym­li­ga­re in­vän­digt. Lastut­rym­met är ef­fek­tivt ut­nytt­jat, bak­luc­kan öpp­nar per­son­bils­mäs­sigt lågt och sak­nar trös­kel.

Ned­to­nad stil

Hon­da CR-V är en så kallad Soft­ro­a­der, en ned­to­nad men ro­bust suv med snäl­la­re at­ti­tyd och bra för­bruk­nings- och ut­släpps­siff­ror. Det är en bil som ska kla­ra av att dra en släp­vagn även när det är isigt el­ler le­rigt, som kan par­ke­ras i ett di­ke ut­an att un­der­re­det tar i mar­ken, men som in­te ut­strå­lar sam­ma ar­ro­gans som en Range Ro­ver.

Hon­da CR-V är allt­så in­te sär­skilt suv-ak­tig egent­li­gen. Mark­fri­gång­en är på 16,5 cen­ti­me­ter, vil­ket är i klass med su­vi­fi­e­ra­de sta­tions­vag­nar som Vol­vo XC70. Re­sul­ta­tet blir en ned­to­nad bil som kan las­ta myc­ket, och som även om den in­te kan klätt­ra i träd har li­te bätt­re fram­kom­lig­het än en van­lig sta­tions­vagn.

Die­seln bäs­ta va­let

Bi­len är kom­for­ta­bel och har skö­na sto­lar, om än li­te för kor­ta i sit­sen. Väx­elspa­ken är högt pla­ce­rad i en slags ut­växt på in­stru­ment­brä­dan. Bakom den finns den sed­van­li­ga mitt­kon­so­len med mugg­hål­la­re och hand­broms. Fjäd­ring­en är re­la­tivt mjuk och kom­for­ta­bel men det läc­ker in en hel del väg- ljud i ku­pén, spe­ci­ellt på då­lig as­falt. In­te till­räck­ligt myc­ket för att or­sa­ka hu­vud­värk, men den lå­ter mer än kon­kur­ren­ter­na.

Die­sel­mo­torn på 2,2 li­ter och 150 häst­kraf­ter går snålt, tyst och mjukt. Bi­len fanns ock­så med en ben­sin­mo­tor på två li­ter, och un­ge­fär hälf­ten av de svens­ka kun­der­na val­de att kö­pa den i stäl­let för die­seln, kanske för att den var he­la 32 000 kro­nor bil­li­ga­re. Men vi an­ser att die­seln är det smar­ta­re va­let, där­för fo­ku­se­rar vi på den i det här testet.

Hon­da CR-V är i grun­den fram­hjuls­dri­ven, med

Se­nas­te ge­ne­ra­tio­nens Hon­da CR-V har fun­nits i snart tre år nu, och be­gag­nat­mark­na­den bör­jar ta form. Men hur bra är den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.