Har VW kva­li­tets­pro­blem?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR -

som drar ko­pi­ö­sa mäng­der ol­ja ef­tersom kol­var­na var fel­kon­stru­e­ra­de.

Pro­ble­men med Dsg-lå­dor­na (in­tern­betck­ning DQ200) har ock­så va­rit på ta­pe­ten. An­led­ning­en till stor­le­ken på pro­ble­men är att des­sa ­mo­to­rer och väx­ellå­dor finns i många av Volks­wa­gen-grup­pens oli­ka bi­lar. Au­di, Sko­da, Se­at och Volks­wa­gen – och det har sålts väl­digt många bi­lar med des­sa kom­po­nen­ter.

Men BMW har ock­så haft pro­blem med kam­ked­jor i de fyr­cy­lind­ri­ga två­li­tersmo­to­rer­na från 2009 och fick in­te ord­ning på det­ta för­rän i slu­tet av 2012. Kam­ked­jan är dess­utom mon­te­rad i bak­kant på mo­torn vil­ket med­för­de att mo­torn mås­te lyf­tas ur bi­len. En tidskrä­van­de ope­ra­tion.

Ti­di­ga­re var det pro­blem med ven­til­styr­nings­sy­ste­met Va­nos, så visst har BMW ock­så fel och bris­ter, men in­te i sam­ma om­fatt­ning som Volks­wa­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.