Me­ce­des E-klass

Tek­nikspäc­kad lyx­lim­pa.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: PEO KJELLSTRÖM FOTO: MERCEDES

Jag lig­ger i 130 km/h på en por­tu­gi­sisk mo­tor­väg och kom­mer ifatt en lång­sam­ma­re bil. Fäl­ler ner blin­kers­spa­ken åt väns­ter och nya E-klass sväng­er själv ut i yt­ter­fi­len och kör om. Jag har inga föt­ter på pe­da­ler­na och inga händer på rat­ten.

Är den själv­kö­ran­de bi­len re­dan här? Nej in­te rik­tigt, men Mercedes är väl­digt nä­ra med nya E-klass. Fast än så länge finns det för­stås la­gar och för­ord­ning­ar som hind­rar bi­len från att bli helt själv­kö­ran­de. Och tar jag in­te i rat­ten på 30 se­kun­der av­bryts funk­tio­nen. Mercedes tar i så de näs­tan kräks med nya E-klass. Dri­ve Pi­lot som be­skrivs ovan är ba­ra en av fi­nes­ser­na som finns.

En­kelt kan man sä­ga att Dri­ve Pi­lot är en ak­tiv fart­hål­la­re men den kan så myc­ket mer än så. Du drar fart­hål­lar­reg­la­get åt dig två gång­er och plöts­ligt kör bi­len själv i upp till 210 km/h och föl­jer ef­ter fram­för­va­ran­de bil, in­te ba­ra på rak­sträc­kor­na ut­an även i kur­vor­na. Och det ut­an att du be­hö­ver vri­da på rat­ten själv. Det­ta sker ge­nom Acti­ve La­ne-change As­sist och gör att E-klass pas­se­rar en lång­sam­ma­re bil när sy­ste­met tyc­ker det är bäst. Lig­ger det en bil i yt­ter­fil bakom dig fun­ge­rar in­te sy­ste­met.

Du kan själv pro­gram­me­ra vil­ken fart du vill ha, om in­te stäl­ler E-klass själv in sig på den an­giv­na max­has­tig­he­ten.

E-klass kan mer än så. Med en app i din mo­bil­te­le­fon kan du bac­ka in och ut bi­len i trånga par­ke­rings­fic­kor el­ler ga­rage. Re­mo­te Par­king Pi­lot fun­ge­rar sålun­da som en fjärr­kon­troll och du be­hö­ver in­te sit­ta i bi­len.

Au­tobroms stan­dard

En an­nan in­tres­sant funk­tion är att E-klass kän­ner av om en an­nal­kan­de bil kom­mer även på en si­do­väg och hjäl­per fö­ra­ren att und­vi­ka en po­ten­ti­ell olyc­ka.

Au­tobroms finns för­stås, bå­de på lands­väg och i stads­tra­fik. Per­son­li­gen tyc­ker jag att det är li­te väl hårt an­satt och istäl­let för att brom­sa i god tid vän­tar det till sista stund och in­broms­ning­en blir sten­hård och bäl­tet stra­mar åt så det näs­tan gör ont. Mercedes au­tobroms kän­ner av and­ra bi­lar och fot­gäng­a­re, men in­te djur.

Car-to-x är en världs­ny­het. Många bil­fö­re­tag har job­bat, job­bar, med det men Mercedes är de förs­ta som sät­ter det i pro­duk­tion. Sy­ste­met in­ne­bär att din E-klass kan kom­mu­ni­ce­ra med and­ra E-klass. Om en mär­kes­kol­le­ga ham­nar i till ex­em­pel en olyc­ka kan han var­na and­ra E-klass vän­ner via na­vi­ga­tions­sy­ste­met.

Mercedes strä­var ef­ter att

gö­ra sy­ste­met till­gäng­ligt för al­la Mercedes men även att sy­ste­met ska kun­na kom­mu­ni­ce­ra med and­ra bi­lar, typ ut­ryck­nings­for­don. Men även till ex­em­pel tra­fik­ljus. De är dock med­vet­na om att det blir svårt att få myn­dig­he­ter och and­ra or­gan att sat­sa de peng­ar som krävs för det­ta.

För sy­ste­met kos­tar för­stås peng­ar, som det mesta and­ra ex­tra­va­gan­za när det gäl­ler Mercedes E-klass.

Mercedes E-klass kom­mer in­te ba­ra med ny spän­nan­de teknik, he­la bi­len har fått en över­syn som he­ter du­ga. Ge­nom att an­vän­da mer hög­håll­fast­hets­stål (fem pro­cent jäm­fört med tre i fö­re­gång­a­ren) i chas­sit har vik­ten ban­tats med upp till 100 kg jäm­fört med nu­va­ran­de mo­dell.

E-klass är ing­en kör­ma­skin di­rekt, men den fun­ge­rar ut­märkt på en mo­tor­väg el­ler lands­väg.

V6 på gång

Men det är in­te ba­ra där ifrån. vikt­be­spa­ring­en kom­mer. En ny ge­ne­ra­tion die­sel­mo­to­rer, OM 654, är be­tyd­ligt lät­ta­re och mer kom­pak­ta än ti­di­ga­re.

220d bju­der på 194 häst­kraf­ter och det räc­ker till för de all­ra fles­ta ut­an att på nå­got sätt va­ra en fart­fan­tom. Men än­då, 0-100 km/h på 7,3 se­kun­der är fullt god­känt och än­nu mer en bräns­leåt­gång på 0,39 li­ter per mil blan­dad kör­ning vil­ket gör en trots allt så stor bil till mil­jö­klas­sad då den ba­ra släp­per ut 102 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter, för­ut­satt att du hål­ler dig till 17 tum höga hjul.

Tyc­ker du än­då att 194 häst­kraf­ter är för li­te kom­mer det se­na­re i som­mar en 350d med V6-mo­tor på 258 häst­kraf­ter. 0-100 km/h på 5,9 se­kun­der men ock­så en upp­gi­ven bräns­le­för­bruk­ning på 0,52 l/mil.

På ben­sin­si­dan in­tro­du­ce­ras först E 200 med 184 häs­tar och 300 Nm i vrid­mo­ment. Sam­ma pris som 220d. Fler al­ter­na­tiv kom­mer för­stås att pre­sen­te­ras i en näs­tan ald­rig si­nan­de ström, från ladd­hy­brid till AMG.

Trots att nya E-klass, W213, är lät­ta­re än fö­re­gång­a­ren så är den stör­re. Den har vux­it på läng­den med 43 mil­li­me­ter jäm­fört med W212. 4933 mil­li­me­ter gör den 170 mm läng­re än BMW 5-se­rie. Det ger gott om ut­rym­me i ku­pén bå­de fram och bak.

E-klass är ing­en kör­ma­skin di­rekt. Den fun­ge­rar ut­märkt på en mo­tor­väg el­ler lands­väg men för den som vill bli svet­tig på en kro­kig mind­re väg finns det

ro­li­ga­re al­ter­na­tiv.

Ing­et fel i det, Mercedes E-klass är in­te tänkt som nå­gon bus­bil och det är hel­ler in­te där­för som folk kö­per den. Styr­ning­en är helt kor­rekt och pas­sar bra för bil­ty­pen med sitt li­te säv­li­ga in­tryck.

Tyst kom­pan­jon

En av de mest im­po­ne­ran­de för­bätt­ring­ar­na på nya E-klass är dock bort­fil­tre­ring­en av lju­det. Mo­torn, även die­seln, för­nimms ba­ra som ett li­tet hum­man­de i bak­grun­den och vind­brus i ku­pén finns in­te så länge du in­te kör i högt au­to­bahn­tem­po. Den en­da gång­en du över hu­vud ta­get re­flek­te­rar över att du kör med en die­sel­mo­tor är när start/ stopp-funk­tio­nen trä­der i kraft. Då ris­ter det aning­en mer än i en ben­sin­mo­tor.

På ut­si­dan är nya E-klass för­vil­lan­de lik se­nas­te ge­ne­ra­tio­nen C-och S-klass. Många kom­mer att ta mis­te på E- och C-klass. Är du osä­ker så ste­ga upp läng­den, det skil­jer un­ge­fär 25 cen­ti­me­ter, el­ler var­för in­te tit­ta på in­te­ri­ö­ren där det är mer S-klass med två sto­ra in­fo­tain­ment-skär­mar på 12,3 tum var­de­ra.

Krä­ver till­vänj­ning

Just in­te­ri­ört är det en stor för­änd­ring på nya E-klass. In­te ba­ra de bå­da sto­ra skär­mar­na (som växt sam­man till i stort sett en en­het) ut­an även touch­kon­trol­ler på rat­ten där du styr hö­ger skärm med just hö­ger si­da på rat­ten och di­to med väns­ter.

In­te helt en­kelt att kom­ma un­der­fund med dock och det känns li­te som att det är myc­ket som ska vän­jas vid när det gäl­ler nya E-klass. Det är en my­ri­ad av nya sy­stem som ska lä­ras in och jag und­rar li­te hur de 50-plus­sa­re som än­då kom­mer att kö­pa E-klass kom­mer att tyc­ka. Det lär ta någ­ra tim­mar med för­säl­ja­ren för att kom­ma över­ens med allt och frå­gan är om de tyc­ker att det helt en­kelt är för myc­ket att hål­la re­da på.

Men i stort är det en rik­tigt bra bil med många fi­na funk­tio­ner som vi kom­mer att få se mer av i fram­ti­den, in­te minst från de tys­ka kon­kur­ren­ter­na Au­di och BMW.

Oav­sett vad Mercedes E-klass egent­li­gen kan är jag emel­ler­tid mest im­po­ne­rad över hur de trol­lat bort lju­det i ku­pén och för­stås bräns­le­för­bruk­ning­en på 220d.

Med brask­lap­pen att vi får se hur det­ta fun­ge­rar i verk­lig­he­ten på svens­ka vägar.

Bildskär­mar­na styrs via två touch­kon­trol­ler på rat­ten.

Fäl­gar­na är till­val och kos­tar 8 050 kro­nor.

Glas­tak ger mer rymd i ku­pén, men in­går in­te i stan­dard­ut­rust­ning­en.

Car–to-x er­bju­der tra­fi­kin­for­ma­tions­ut­byte med and­ra for­don ut­om syn­håll.

En helt ny ge­ne­ra­tion som in­te har nå­got an­nat än nam­net ge­men­samt med den för­ra.

64 oli­ka möj­lig­he­ter till ljus i bi­len. Ing­et för nå­gon med be­slut­sång­est och man kan frå­ga sig var­för.

In­stru­men­te­ring­en be­står nu av två bild­skär­mar på 12,3 tum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.