Opel Ast­ra Sports Tou­rer

Årets Bil som kom­bi.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: MI­KAEL STJERNA FOTO: HARALD DAWO

Mo­del­len jag kör väger in på 1 435 kg vil­ket är hyf­sat lätt i stor­leks­klas­sen. Man har spa­rat in vikt på al­la de­tal­jer un­der ut­veck­lings­ar­be­tet. Fram­vag­nen är lät­ta­re, sto­lar­na är lät­ta­re, av­gas­sy­ste­met är lät­ta­re. Och ge­nom att bi­len är lät­ta­re har brom­sar­na kun­nat gö­ras mind­re – ba­ra det spa­rar tio ki­lo.

Den läg­re vik­ten och en pre­cis styr­ning gör Ast­ra-kör­ning­en till ett nö­je. Pre­cis som för halv­kom­bi­ver­sio­nen lig­ger fjäd­ring­en på grän­sen till spor­tig. I det in­ter­nationella press­ma­te­ri­a­let kan man lä­sa att Opel-in­gen­jö­rer­na har upp­fun­nit SRS, Smooth Ro­ad Sha­ke, som tar bort ratt­vib­ra­tio­ner, samt DPC, Drift Pull Com­pen­sa­tion, som gör att bi­len går sta­digt rakt fram. Men jag tän­ka mig att Pr-av­del­ning­en ock­så gjort en stor del av ut­veck­lings­ar­be­tet…

Tyst och vrid­stark

Att test­bi­len har 160 häst­kraf­ter star­ka 1,6-li­ters­die­seln gör för­stås sitt till för upp­le­vel­sen. Mo­torn går tyst och har ett vrid­mo­ment som he­ter du­ga – 350 Nm re­dan från 1 500 varv. Det mesta finns till­gäng­ligt från 1 250 varv vil­ket be­ty­der att bi­len drar iväg så snart man läm­nar tom­gångsvar­vet.

För­bruk­ning­en är en­ligt Eu-kör­cy­keln 0,41 li­ter per mil. Så lågt kom­mer in­te jag un­der prov­kör­ning­en, men om färd­da­torn ta­lar san­ning är det in­te svårt att lig­ga på strax över halv­li­tern på lands­vägskör­ning. Den snå­las­te die­sel­mo­torn på 1,6 li­ter och 136 häst­kraf­ter nö­jer sig med 0,34 li­ter per mil i Eu-cy­keln.

Trots att Ast­ra kom­bi in­te har bli­vit stör­re har in­nerut­rym­me­na vux­it. +28 mil­li­me­ter benut­rym­me en­ligt Opel. Last­för­må­gan lig­ger i Vol­vo V70-klass. Med rygg­stö­det upp­fällt kan man las­ta 540 li­ter i lastut­rym­met. Med fäll­da rygg­stöd går det in he­la 1 630 li­ter, 80 li­ter mer än i fö­re­gång­a­ren. Mot­sva­ran­de vär­de för ut­gå­en­de Vol­vo V70 är 1 600 li­ter.

Prak­tisk fa­mil­je­kom­bi

Test­bi­len har till­va­let med tre­de­lat rygg­stöd, men stan­dard är 40/60-del­ning med ge­nom­last­nings­luc­ka. Rygg­stö­den

kan fäl­las ned med spa­kar från bak­luc­kan. Ett an­nat un­der­lät­tan­de till­val är ”fot­öpp­ning” av bak­dör­ren. Man vif­tar i sid­led med fo­ton och vips så öpp­nas bak­luc­kan med el­mo­torn. En ny fot­pa­rad gör att den stäng­er sig.

Kort sagt, Ast­ra är en rik­tigt prak­tisk fa­mil­je­kom­bi. Det en­da som stör mig är de små föns­terglug­gar­na som gör runtom­sik­ten be­grän­sad. Ett med­ve­tet of­fer för att få till den spor­ti­ga pro­fi­len. Sikt­pro­ble­met kan för öv­rigt av­hjäl­pas med back­ka­me­ra.

Men det som i år verk­li­gen sät­ter Ast­ra på C-seg­mentskar­tan är den om­fat­tan­de sä­ker­hets­ut­rust­ning­en. Ast­ra har in­te ba­ra au­tobroms som stan­dard. I pri­set in­går dess­utom skyl­ti­gen­kän­ning och fi­las­sistens. Kö­per man topp­ver­sio­nen Dy­na­mic får man dess­utom de nya smar­ta Led-strål­kas­tar­na ”In­tel­li­lux LED” på kö­pet. Jag pro­va­de dem på en kvälls­tur på en mörk, kur­vig lands­väg längs Dou­ro-flo­den här i Por­tu­gal. Lju­set är in­ten­sivt vitt, och de re­a­ge­rar snabbt med att blän­da av vid mö­te. In­tel­li­gen­sen i strål­kas­tar­na sit­ter i att de skräd­dar­sys för om­giv­ning­en. Vid mö­te sänks strål­kas­tar­lju­set mot mö­tan­de tra­fik, men ly­ser högt och långt in­till hö­ger väg­kant.

Ut­ma­nar i C-seg­men­tet

I Sve­ri­ge räk­nar man med att 40 pro­cent av för­sälj­ning­en kom­mer att ut­gö­ras av Dy­na­mic-ver­sion. Ty­värr går in­te Led-strål­kas­tar­na att kö­pa som till­val till de enkla­re ver­sio­ner­na.

Med ett start­pris på 167 900 kro­nor med den tre­cy­lind­ri­ga mo­torn på 105 häst­kraf­ter kan Ast­ra Sports Tou­rer rus­ka om en del i C-seg­men­tet.

In­te­ri­ö­ren har fått ett lyft som he­ter du­ga. Bildskär­men styr det mesta

1,6 li­ters­die­seln finnns även med 136 häst­kraf­ter.

Kör­gläd­je är i fo­kus.

Opel har ta­git sto­ra steg vad gäl­ler ex­te­ri­ör de­sign.

Au­to­ma­tis­ka öpp­nings­höj­den kan stäl­las in.

Med fällt bak­sä­te ryms 1 630 li­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.