Mi­ni Cab­ri­o­let

Tak­löst är mo­del­len.

Bil - - IN­NE­HÅLL - TEXT: HANS HED­BERG FO­TO: MI­NI

Mi­ni har va­rit en obru­ten suc­cé se­dan nystar­ten och gi­vet­vis mås­te se­nas­te – tred­je ge­ne­ra­tio­nen (in­tern­ko­den är F57) – ut­gå­van ock­så fin­nas med ned­fäll­bart tyg­tak.

Suff­let­ten går att fäl­la upp el­ler ner i far­ter upp till 30 km/h, till­räck­ligt fort för att hin­na skyd­da sig mot regn el­ler kanske so­len. Ope­ra­tio­nen tar 18 se­kun­der. Det är näm­li­gen ing­et kul att sit­ta och gas­sa sig i starkt sol­sken. In­te ens i en Mi­ni Cab­rio.

Suff­lett med fi­ness

Som van­ligt har Cab­rio en cab­ri­coach-fi­ness som gör det möj­ligt att öpp­na upp den främ­re de­len av tyg­ta­ket i en sol­luc­ke­funk­tion. Suff­let­ten är li­te av en in­gen­jörs­konst i sig, som ori­ga­mi i stor ska­la.

Sti­len hos nya Mi­ni cab har hög igen­kän­nings­fak­tor. Lät­tast går det att skil­ja på de tre ge­ne­ra­tio­ner­na sed­da snett bak­i­från. Rakt frami­från är det desto svå­ra­re. Rull­bå­gar­na bakom bak­sä­tet är nu helt göm­da i ka­ros­sen vil­ket ger fin obru­ten mid­ja – snyggt. Fort­fa­ran­de läg­ger sig tyg­ta­ket li­te halvt ovan­på bak­luc­kan, vil­ket är li­dan­de för bak­åt­sik­ten.

In­tres­sant är att bak­sä­tets bå­da nack­stöd mås­te va­ra i sitt övers­ta lä­ge i USA, ett lag­krav som gör att det ser li­te cor­ny ut när jag su­sar fram all­de­les al­le­na i ”min” tur­kos­blå Cab­rio Coo­per S på Mull­hol­land Dri­ve i ber­gen ovan­för äng­lar­nas stad, och då me­nar jag in­te Gö­te­borg …

Mer ut­rym­me

Utrym­mes­mäs­sigt har nya Mi­ni Cab­rio vux­it, fy­ra vux­na får plats i sitt­brun­nen, bå­de med ta­ket på och av. Fäll­bart bak­sä­te 50/50 ökar nyt­tan och ba­ga­geut­rym­met väx­er från 160 till 215 li­ter med tyg­ta­ket i upp­fällt lä­ge tack va­re att man nytt­jar suff­let­tens stuvut­rym­me.

Motor­mäs­sigt är det tre ben­si­na­re och ett die­se­lal­ter­na­tiv som gäl­ler. Instegs­ver­sio­nen Coo­per har tre­cy­lind­rig 1,5-li­ters på 136 häst­kraf­ter, ljud­bil­den är smatt­rig men in­te alls stö­ran­de. En helt an­nan ka­rak­tär och ka­li­ber har

Coo­per S med stor 2,0-li­ters fy­ra på 192 hk och 280 Nm, sam­ma ma­skin finns ock­så i John Coo­per Works-trim med 218 hk. Den som gil­lar ol­jebrän­na­re får sö­ka sig till Coo­per D, 1,5-li­ters tre­cy­lind­rig spis på 116 hk. Instegs­ver­sio­nen One finns in­te som Cab­rio i Sve­ri­ge, tyd­li­gen gil­lar vi svens­kar mer mos i ma­ski­nen när det kom­mer till öpp­na bi­lar, åt­minsto­ne tycks Mi­ni Sve­ri­ge re­so­ne­ra så.

Kraft­full driv­li­na

Med Twin­tur­bo-tek­nik byg­ger mo­torn på med re­jält vrid­mo­ment ti­digt på varv­tals­ska­lan, driv­li­nan är minst sagt kraft­full även om de verk­li­ga max­varv­stop­par­na ute­blir. En över­trycks­funk­tion ger yt­ter­li­ga­re 20 newton­me­ter på topp, vil­ket ger to­talt 300 Nm när det lad­das på i upp­förs­bac­kar­na där det spe­lats in ota­li­ga biljakts­sce­ner à la Hol­ly­wood-sty­le. Coo­per S-ma­ski­nen pas­sar Mi­ni Cab­rio myc­ket väl, sär­skilt om du skip­par au­to­mat­lå­dan och väx­lar själv. Kon­cep­tet till­ta­lar den som gil­lar bil­kör­ning, och det gör ju vi!

Tek­nis­ka spe­ci­a­li­te­ter

Gim­mic­kar gil­lar vi ock­så, och Mi­ni Jour­ney Ma­te är en ”vän” in­om in­fo­tain­ment­sy­ste­met som upp­ly­ser om kom­man­de väg­val. Går att län­ka till vä­der­leks­rap­por­ter som ger tips om när du ska cab­ba upp/ ner! Kan ju va­ra bra för den som in­te har ögo­nen med sig. Över hu­vud ta­get är upp­kopp­lings­gra­den via Mi­ni Con­nec­ted App hög av för­klar­li­ga skäl, Mi­ni är ett bil­mär­ke som till stor del köps av yng­re, men det hind­rar ju in­te även oss li­te äld­re att nju­ta av tek­ni­kens söt­ma. Yt­ter­li­ga­re en fi­ness är tid­tag­nings­funk­tio­nen Al­ways Open som räk­nar an­tal mi­nu­ter du kör ner­cab­bat – man kan und­ra om den får ef­ter­föl­ja­re hos and­ra bil­till­ver­ka­re?

Kon­kur­ren­ter­na till öpp­na Mi­ni är fär­re än till van­li­ga tre­dör­rars halv­kom­bi ”Hatch­back”. När­mast till hands är Au­di A3 cab och in­tern­kan­ni­ba­lis­men från BMW 2-se­rie cab. Ing­en ny Volks­wa­gen Golf cab syns till in­om när­mas­te fram­ti­den, i stäl­let le­ve­re­rar Volks­wa­gen Be­et­le cab lik­nan­de käns­lor som öpp­na Mi­ni.

Vårt val fal­ler än­då på den brit­tis­ka bi­len, myc­ket tack va­re fi­na­re kör­käns­la och mer ho­mo­gen pro­dukt­käns­la.

De­tal­jer­na gör hel­he­ten. Snyg­ga ut­blås pla­ce­ra­de centralt i ak­tern.

Suff­let­ten går att öpp­na och stänga på 18 se­kun­der i far­ter upp till 30 km/h.

In­te­ri­ö­ren do­mi­ne­ras av in­fo­tain­mentskär­men i mitt­kon­so­len.

Fi­nes­sen Al­ways Open Ti­mer mä­ter an­tal tim­mar du kört ner­cab­bat!

Bak­sä­tet rym­mer fak­tiskt två pas­sa­ge­ra­re.

Kraft­full mo­tor med bra bot­ten­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.