Re­nault Clio får en upp­da­te­ring

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det har re­dan pas­se­rat fy­ra år se­dan se­nas­te Clio-ge­ne­ra­tio­nen dök upp. Där­för är det nu dags för den po­pu­lä­ra små­bi­len att upp­da­te­ras.

Eu­ro­pas näst mest sål­da små­bil 2015, Re­nault Clio upp­da­te­ras in­för mo­dellår 2017 för att dels hänga med i kon­kur­ren­sen som blir allt tuf­fa­re och dels för att an­pas­sa sig till si­na nya sto­ra­sys­kons ut­se­en­de.

För­änd­ring­ar­na som Clio ge­nom­går är långt ifrån enor­ma, men det som änd­rats syns. Ex­em­pel­vis har främ­re stöt­fånga- ren med till­hö­ran­de spoi­ler­par­ti fått ett helt nytt och be­tyd­ligt tuf­fa­re ut­se­en­de.

Gril­len som om­ger em­ble­met och som sträc­ker ut mot strål­kas­tar­na, som nu­me­ra finns med LED, har fått nya rib­bor och de små Led-varsel­lju­sen på re­spek­ti­ve flank har för­svun­nit. I stäl­let har lys­diods­ling­or­na ta­git plats i strål­kas­tar­na, for­ma­de som bok­sta­ven C (bakvänd på väns­ter si­da), pre­cis som på nya Méga­ne, Sce­nic, Ko­le­os och Ta­lis­man – om än i nät­ta­re for­mat.

In­u­ti upp­da­te­ra­de Clio kän­ner man igen sig från hur det såg ut ti­di­ga­re.

De en­da syn­li­ga för­änd­ring- ar­na är li­te an­norlun­da ratt samt an­nan väx­elspaksknopp och om­gjord da­mask.

Ett nytt mo­to­ral­ter­na­tiv har till­kom­mit. Det he­ter 1,5 dci 110 och är en die­sel­mo­tor på 110 häst­kraf­ter som är kopp­lad till en sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da.

Ett nytt in­fo­tain­ment­sy­stem, R&GO till­gäng­lig­görs till Clio i och med upp­da­te­ring­en. Med det­ta sy­stem, som finns re­dan i in­stegs­ver­sio­ner­na, kan mo­bil­te­le­fo­nens in­ne­håll speglas på bi­lens skärm på mitt­kon­so­len.

Nytt är ock­så par­ke­rings­sen­so­rer fram samt back­ka­me­ra, om än ba­ra på vis­sa mo­dell­ver­sio­ner.

Små för­änd­ring­ar i fron­ten som ska få Clio att se ut som si­na stör­re sys­kon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.