OCTAVIA FÅR MIND­RE MO­TOR

Bil - - FRAMVAGNEN -

Den gam­la 105-häs­tarsma­ski­nen 1,2 TSI är ett min­ne blott i Sko­da Octavia. Det är nya ti­der med down­si­zing i fo­kus och tjec­ker­na pre­sen­te­rar där­för ett nytt mo­to­ral­ter­na­tiv vid namn 1,0 TSI. Den har en cy­lin­der­vo­lym på 999 ku­bik­cen­ti­me­ter som mäk­tar med ett ef­fektut­tag på 115 häst­kraf­ter och ett max­i­malt vrid­mo­ment om 200 newton­me­ter som finns till­gäng­ligt mel­lan 2 000 och 3 500 r/min. Octavia 1,0 TSI 115 finns bå­de till halv­kom­bi- och kom­bi­ver­sio­nen och kan kom­bi­ne­ras med an­ting­en en sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da el­ler en sjuväx­lad Dsg-dub­bel­kopp­lings­lå­da. Topp­far­ten för halv­kom­bin lig­ger på 202 km/h och ac­ce­le­ra­tions­ti­den 0-100 km/h är 10,0 se­kun­der med Dsg-lå­da och 9,9 se­kun­der med ma­nu­ell lå­da. Octavia Com­bi med sam­ma mo­tor top­par 200 km/h me­dan ac­ce­le­ra­tions­sprin­ten tar 10,2 se­kun­der för en Dsg-ut­rus­tad bil och 10,1 se­kun­der om man pe­tar i väx­lar­na ma­nu­ellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.