E-klass kom­bi är­här

Näs­tan ett halv­år se­na­re än se­da­nen kom­mer kom­bi­ver­sio­nen av se­nas­te ge­ne­ra­tio­nens Mer­ce­des E-klass.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Se­dan­ver­sio­nen i all ära, men det är kom­bi­ver­sio­nen av E-klass ge­ne­ra­tion W213 som många går och vän­tar på, in­te minst här hem­ma i kom­bi­lan­det Sve­ri­ge. Är den li­ka rym­lig som sin fö­re­gång­a­re, en bil som ju slog samt­li­ga kon­kur­ren­ter på fing­rar­na, även rym­li­ga Sko­da Su­perb Com­bi? Nja, in­te rik­tigt, åt­minsto­ne in­te sett till vad som ryms bakom and­ra sä­tes­ra­den.

670 li­ter ryms när bak­sä­tes­ryg­gen är upp­fälld. Det är 25 li­ter fär­re än i för­ra ge­ne­ra­tio­nens E-klass. Men nya E-klass Kom­bi har ett ess i rock­är­men, bak­sä­tes­ryg­gen går näm­li­gen – som stan­dard – att lu­ta fram­åt för mer vo­lym längst bak. När lut­ning­en på den­na änd­ras cir­ka tio gra­der ryms 30 ex­tra li­ter och plöts­ligt ryms 700 li­ter jämnt, det vill sä­ga fem li­ter mer än hos fö­re­gång­a­ren. Smart, men för­mod­li­gen blir lång­färds­kom­for­ten i bak­sä­tet en aning li­dan­de.

Mo­to­rer­na är sju till an­ta­let varav tre styc­ken är die­sel­mo­to­rer.

Nya Mer­ce­des E-klass Kom­bi kom­mer pa­ke­te­rad med en mas­sa in­tres­san­ta och nyt­ti­ga fi­nes­ser, ex­em­pel­vis fö­rar­stöd­sy­stem som kol­li­sions­var­na­re, au­tobroms och trött­hets­var­na­re. Mest spän­nan­de av fi­nes­ser­na är Dri­ve Pi­lot som är ett halv­steg mot au­to­no­mi, det vill sä­ga själv­kö­ran­de bi­lar. Sy­ste­met kan hål­la kon­stant av­stånd till fram­för­va­ran­de bi­lar samt även föl­ja and­ra bi­lar ge­nom att au­to­ma­tiskt brom­sa och ac­ce­le­re­ra ut­an fö­ra­rens in­grepp. Till­sam­mans med Ste­e­ring Pi­lot be­hö­ver fö­ra­ren in­te ens vri­da på rat­ten, så länge det in­te sväng­er allt för kraf­tigt.

Dri­ve Pi­lot fun­ge­rar i has­tig­he­ter upp till 210 km/h.

Mot slu­tet av som­ma­ren öpp­nar Mer­ce­des or­der­böc­ker­na och de förs­ta ex­em­pla­ren av nya E-klass Kom­bi le­ve­re­ras till kund mot slu­tet av året.

Nya E-klass har änt­li­gen hängt på sig en ryggsäck. Tek­nikspäc­kad, bland an­nat del­vis själv­kö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.