3-se­rie GT för­ny­as

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nu är det dags för 3-se­rie Gran Tu­ris­mo, el­ler GT som den kal­las i ett kor­ta­re for­mat, att upp­da­te­ras för att mo­del­len ska kän­nas ak­tu­ell i yt­ter­li­ga­re ett par, tre år.

3-se­rie GT, mo­del­len för dem som in­te kan väl­ja mel­lan se­dan el­ler kom­bi ut­an vill ha ett mel­lan­ting (halv­kom­bi med cou­pé­for­mat stuk), är till ut­se­en­det in­te ex­tremt för­änd­rad, sna­ra­re tvärtom. Den sto­ra för­änd­ring­en sit­ter i strål­kas­tar­na ef­tersom de nu­me­ra in­ne­hål­ler BI-LED­tek­nik som stan­dard. Bak­lju­sen hål­ler sam­ma form som in­nan upp­da­te­ring­en, men in­nan­mä­tet bju­der på ny sträck­ning av lys­diods­ling­or­na vil­ket ger en an­nan upp­le­vel­se vid be­trak­tan­de un­der dyg­nets mör­ka tim­mar.

Vid en förs­ta an­blick ser in­te­ri­ö­ren li­ka­dan ut som ti­di­ga­re, men det finns ny­he­ter, sam­ma som i 3-se­rie se­dan och Tou­ring. Bland an­nat i form av nya de­talj­lis­ter runt ven­ti­la­tions­gall­ren på in­stru­ment­brä­dan och en ny slät skjut­luc­ka fram­för väx­elspa­ken/-väl­ja­ren i stäl­let för en räff­lad. BMW har lagt till nya träde­ko­rer, nya färg- och lä­der­kläd­se­lal­ter­na­tiv. De ska även ha för­bätt­rat er­go­no­min.

Nya mo­to­rer är 330i och 340i som er­sät­ter 328i re­spek­ti­ve 335i, samt 325d. Ett mo­to­ral­ter­na­tiv kan sä­gas ”sak­nas”, näm­li­gen ladd­hy­bri­dal­ter­na­ti­vet 330e som pre­sen­te­ra­des till se­dan­ver­sio­nen av 3-se­rie för­ra året. Nå­gon Ef­fi­ci­ent­dy­na­mics Edi­tion finns in­te hel­ler till Gt-mo­del­len.

Al­la mo­to­ral­ter­na­tiv för­u­tom 320i, 318d och 320d har åt­taste­gad Steptro­nic-au­to­mat­lå­da som stan­dard. De tre nämn­da mo­to­rer­na har sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da som stan­dard men kan ex­tra­ut­rus­tas med au­to­mat­lå­da.

I dag kos­tar BMW 3-se­rie GT från 339 500 kro­nor om man är ute ef­ter en ben­sin­dri­ven ver­sion och från 340 500 kro­nor om det är die­sel man tit­tar på.

Kom­bi för sven­ne­ba­nan och se­dan för gub­bigt? Mel­lan­vä­gen kal­las GT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.