Cyk­lon­var­ning

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: MATTIAS RABE FO­TO: G-PO­WER

G-Po­wer har satt tän­der­na i nya BMW X6 M en gång ti­di­ga­re, men tror du att det hind­rar dem från att gö­ra det igen (de har tyd­li­gen väl­digt star­ka tän­der)? Nej, just det… än en gång har de släppt tyg­lar­na och det re­jält. Den ti­di­ga­re G-po­wer-va­ri­an­ten gav 650 häst­kraf­ter och 830 newton­me­ter, vil­ket bland an­nat gav en topp­fart på 300 km/h. Men glöm den nu, G-po­wers nya X6 M ger be­tyd­ligt mer än så.

BMW:S S63-V8 på 4,4 li­ter i G-po­wer X6 M Typ­hoon har ef­ter di­ver­se upp­gra­de­ring­ar he­la 750 häst­kraf­ter som nås vid 6 500 r/min och 980 newton­me­ter som finns att häm­ta mel­lan 3 000 och 4 500 r/min. Det kan jäm­fö­ras med stan­dard­bi­lens 575 häst­kraf­ter och 750 newton­me­ter. Nå­gon siff­ra för 0-100 km/h upp­ger in­te G-po­wer, men att den lär va­ra snab­ba­re än stan­dard­bi­lens 4,2 se­kun­der rå­der det ing­en tve­kan om. Topp­far­ten är re­jält väs­sad. Över 300 km/h når det­ta mons­ter. Stan­dard­bi­len gör nor­malt 250 km/h men kan ju­ste­ras upp till 280 km/h om man läg­ger till M Dri­ver’s Pac­kage.

En tid som G-po­wer de­lar med sig är där­e­mot ti­den för kvarts­mi­len. 11,5 se­kun­der av­ver­kas de 402 me­ter­na på, vil­ket är 0,9 se­kun­der snab­ba­re än van­li­ga X6 M (12,4 se­ku­ner en­ligt of­fi­ci­el­la siff­ror­na, den har dock kloc­kats för 12,1).

Om du vill ha din BMW X6 M pre­cis så som du ser den på bil­der­na här så kos­tar det en slant. Mapp­ning och öv­ri­ga motor­mo­di­fi­e­ring­ar, pre­stan­da­ka- ta­ly­sa­tor, av­gas­sy­stem i ti­tan, huv, wi­de­bo­dy-kit, 23-tums­fäl­gar… ja, rub­bet helt en­kelt, går loss på mot­sva­ran­de 489 000 kro­nor. På den prislap­pen får du läg­ga själ­va bi­len som kos­tar 1,2 mil­jo­ner kro­nor. För sam­ma peng­ar får du en Porsche 718 Box­s­ter S och en 718 Cay­man S samt 400 000 kro­nor över. Vil­ket val ha­de du gjort?

Vill du ha en snabb suv ska du ha en BMW X6 M, vill du ha en snab­ba­re suv ska du ha G-po­wer X6 M Typ­hoon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.