VOL­VO XC60 VI­SAR UPP SIG

Bil - - FRAMVAGNEN -

Vol­vo ge­nom­för just nu en för­yng­ring av mo­dell­pro­gram­met som he­ter du­ga. XC60 ska lan­se­ras om ett år el­ler så och nu har vi be­vis på att de är på gång med den nya ge­ne­ra­tio­nen ef­tersom vår spi­onfo­to­graf har fång­at nya XC60 på bild i Ams­ter­dam.

Hel­hets­in­tryc­ket an­das en del XC90 men med en be­tyd­ligt spor­ti­ga­re pro­fil där ku­péut­rym­met känns aning­en mer till­ba­kadra­get och mer till­ba­ka­lu­tat än på sto­re­bror. Gans­ka likt da­gens XC60, in­te minst den slut­tan­de bakru­tan som skil­jer de stå­en­de bak­lju­sen åt.

En de­talj som vi tyc­ker oss se är si­doru­tor­nas stor­lek. De ver­kar in­te va­ra li­ka myc­ket upp­drag­na som på da­gens XC60 vil­ket bör ge ett bätt­re ut­sikts­lä­ge för fram­för allt barn i bak­sä- tet, sam­ti­digt som de bak­re si­doru­tor­na för­mod­li­gen blir stör­re än i dag.

Den nya XC60, som blir fjär­de mo­dell att ba­se­ras på Volvos egen­ut­veck­la­de, flex­ib­la Spa-platt­form, som vi ser här är en­ligt bil­re­gist­ret en ben­sin­dri­ven va­ri­ant med 254 häst­kraf­ter, med and­ra ord T5-ver­sio­nen med två­li­ters tur­bo­mo­tor.

Med en rad oli­ka två­li­ters­ma­ski­ner, ladd­hy­brid­ver­sio­ner och så små­ning­om även tre­cy­lind­ri­ga ver­sio­ner kom­mer XC60 i fram­ti­den att stå väl rustad mot kon­kur­ren­sen ute i Eu­ro­pa, i Ki­na och i USA. Kanske den för­blir Eu­ro­pas mest sål­da suv i sitt seg­ment?

Ef­ter lan­se­ring­en av nya XC60 är det dags för de lägre sys­ko­nen S60 och V60 att ge sig till­kän­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.