FI­ES­TA PÅ SE­MES­TER

Bil - - FRAMVAGNEN -

Den som in­te vill ha nya låg­pris­bi­len Ford Ka+ men som än­då är ute ef­ter en li­ten Ford har all­tid Fi­es­ta att sik­ta in sig på. Snart kom­mer en helt ny ge­ne­ra­tion och vi har förs­ta bil­der­na på bi­len.

Mel­lan grill och tor­ped­vägg kan vi för­vän­ta oss en hand­full oli­ka ben­sin- och die­sel­mo­to­rer med tre och fy­ra cy­lind­rar från om­kring 60-70 häst­kraf­ter till uppe­mot 200 el­ler kanske fler be­ro­en­de på om det blir nå­gon spe­ci­al­ver­sion av ST à la ST200 och/el­ler en Fi­es­ta RS.

Premiär är det möj­ligt­vis mot slu­tet av året och mark­nads­lan­se­ring­en är i så fall pla­ne­rad till 2017. Myc­ket läng­re än så kan Ford in­te vän­ta då da­gens ge­ne­ra­tion, som upp­da­te­ra­des 2013, då har nio år på nac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.