VOL­VO V90 CROSS COUNTRY PÅ RULL

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det är tyd­ligt att mark­fri­gång­en är hög­re än på en van­lig V90.

Vol­vo har pas­sat på att smy­ga ut med V90 Cross Country, dock hårt maske­rad.

Att det är just V90 Cross Country kan vi, trots den hår­da ma­ske­ring­en, slå fast ge­nom att tit­ta på av­stån­det mel­lan as­falt och un­der­re­de. Det är tyd­ligt att mark­fri­gång­en är hög­re än på en van­lig V90, som för öv­rigt ald­rig sågs ute på te­strun­dor i maske­rat ut­fö­ran­de. Det blir någ­ra ex­tra cen­ti­me­ter luft un­der bi­len. På XC70 rör­de det sig om 4,4 cen­ti­me­ter mer än på en V70.

Ett an­nat be­vis på att det­ta är V90 Cross Country och in­te en V90 är yt­ter­back­speg­lar­na. På bi­len på bil­der­na ser vi att des­sa är be­tyd­ligt gröv­re. Yt­ter­li­ga­re en de­talj är så pass av­vi­kan­de att den är av­slö­jan­de, näm­li­gen däc­ken. Pro­fi­len på des­sa är li­te hög­re än vad man kän­ner igen från V90.

Vi­da­re ser vi i bil­re­gist­ret att det un­der hu­ven sit­ter en ben­sin­mo­tor på 187 ki­lo­watt, med and­ra ord T5-tur­bo­ma­ski­nen på 254 häst­kraf­ter. Den är ba­ra en av fle­ra oli­ka mo­to­rer som kom­mer till V90 Cross Country. T6 AWD dy­ker ock­så upp, så även en rad oli­ka die­sel­mo­to­rer. Instegs­al­ter­na­ti­vet lär dock in­te D3 bli ut­an här miss­tän­ker vi att D4-die­seln ut­gör kraft­käl­lan i ”minsting­en”. Det häf­ti­gas­te i driv­li­ne­väg till V90 Cross Country är T8 Twin Engi­ne, det vill sä­ga ladd­hy­brid­ver­sio­nen där en två­li­ters tur­bo­ma­skin age­rar i sym­bi­os med en el­mo­tor. Hur många and­ra bil­mo­del­ler i klas­sen kan stolt­se­ra med en ladd­hy­brid? Ing­en för till­fäl­let.

Fyr­hjuls­drift blir ett själv­klart val för många V90 Cross Country-kö­pa­re, men fram­hjuls­driv­na ver­sio­ner är så klart ock­så ak­tu­el­la.

För­u­tom de ty­pis­ka Cross Country-de­tal­jer­na blir V90 Cross Country iden­tisk med V90, på sam­ma sätt som XC70 var sys­kon­bil med V70. Vol­vo V90 Cross Country har premiär mot slu­tet av året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.