Men fint att åka tåg. Rus­tar vi upp järn­vä­gen? Nej! Men vi byg­ger gär­na hög­has­tig­hets­tåg!”

Bil - - FRAMVAGNEN -

ro­bert.col­lin@af­ton­bla­det.se en evig­het kom­mer fram er­sätt­nings­bus­sar. (När ska ”er­sätt­nings­buss” bli årets ord?) Hög­has­tig­hets­tåg har fun­nits i många år i Frank­ri­ke och Ja­pan, li­te kor­ta­re tid i Tyskland, Spa­ni­en, Ki­na och nu i fler och fler län­der. Men det är län­der med be­tyd­ligt fler in­vå­na­re än Sve­ri­ge. Och med be­tyd­ligt fler män­ni­skor som vill re­sa. Och så är det en de­talj till. Nu väl­jer jag Tyskland som ex­em­pel. Där finns ett tätt nät av lands­vä­gar. Ett ma­ka­löst sy­stem av mo­tor­vä­gar. Ett väl fun­ge­ran­de tra­di­tio­nellt järn­vägs­nät. OCH snabb­tå­get som kom­ple­ment för att slu­ka de allt stör­re re­san­de­ström­mar­na.

Allt för­fal­ler, ing­et rustas upp

I Sve­ri­ge lå­ter vi väg­nä­tet för­fal­la. Och vi brom­sar al­la för­sök att byg­ga nya vägar. Mil­jö­par­ti­et i Jön­kö­ping sä­ger att väg 40 från Jön­kö­ping mot Gö­te­borg ALD­RIG ska byg­gas ut till mo­tor­väg. Mil­jö­par­ti­et i Stock­holm gör allt för att stop­pa För­bi­far­ten (som ju har som främs­ta upp­gift att le­da bort ge­nom­farts­tra­fi­ken från Stock­holm). Mil­jö­par­ti­et gör allt i sin makt för att stop­pa nya vägar.

Men in­te ens Mil­jö­par­ti­et vill skju­ta till de mil­jar­der som krävs för att de svens­ka stam-

Mej­la:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.