M

Bil - - TEST - TEXT: ER­IK WEDBERG FO­TO: GLENN LIND­BERG

an be­hö­ver in­te mer än ta en titt på vägar­na för att se vil­ken bil­typ som är he­tast just nu. Kom­bi­bi­lar­na finns för­stås där i oänd­li­ga an­tal, men bland de ny­a­re bi­lar­na do­mi­ne­rar su­var, även kal­la­de crosso­vers.

I ny­bils­för­sälj­ning­ens topp tio hit­tas in­te mind­re än tre suv­mo­del­ler. Su­var­na kom för länge se­dan och vi kan nog kon­sta­te­ra att de är här för att stan­na.

Bland de mel­lansto­ra su­var­na är Kia Spor­tage en av svens­ka bil­kö­pa­res fa­vo­ri­ter. Nu finns en helt ny Spor­tage. Fö­re­gång­a­ren var en stor­säl­ja­re och det ser ut som att den nya mo­del­len kom­mer att fyl­la ut sin fö­re­trä­da­res skor. Att dö­ma av för­sälj­nings­siff­ror­na har mark­na­den suk­tat ef­ter nya Spor­tage. Un­der ja­nu­a­ri och feb­ru­a­ri må­nad sål­des 984 ex­em­plar, vil­ket gjor­de att Spor­tage seg­la­de upp till en ni­on­de­plats på lis­tan över de mest sål­da bi­lar­na i Sve­ri­ge.

Kon­kur­ren­ter­na kan ba­ra se på, svar­ta i an­sik­tet av av­und­sju­ka. Bland dem finns Ki­as kon­cern­sys­kon Hyun­dai som lan­se­ra­de nya Tuc­son i fjol. Hyun­dai är stör­re än Kia på näs­tan al­la mark­na­der i värl­den ut­om Sve­ri­ge. Här är det tvärtom. Men vem byg­ger den bäs­ta mel­lan­klas­su­ven? Det ska vi ta re­da på nu.

Kia Spor­tage, Hyun­dai Tuc­son, Nissan Qashqai och Toyo­ta RAV4 är mel­lan­klas­su­var som hit­tat hem hos kö­par­na. Tys­ka kon­kur­ren­ter­na får se upp för de syd­ko­re­ans­ka och ja­pans­ka ut­ma­nar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.