Of

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: PEO KJELLSTRÖM FO­TO: FORD

Ford Ed­ge är ny på den svens­ka och eu­ro­pe­is­ka mark­na­den. Stor­leks­mäs­sigt lig­ger den snäp­pet över Fords mind­re suv Ku­ga och har en för­hopp­ning om att kun­na kon­kur­re­ra mot pre­mi­um­tys­kar. Frå­gan är om den re­dan har pas­se­rat bäst-fö­re-da­tum.

På se­na­re år har Ford fått för sig att skyn­da lång­samt med Eu­ro­pa­in­tro­duk­tio­nen av si­na nya mo­del­ler. In­te minst med Mon­deo som lät vän­ta på sig väl­digt länge. Ford Ed­ge har ock­så ta­git tid på sig. Den vi­sa­des först som kon­cept 2013 och bör­ja­de säl­jas året där­på i USA. Tan­ken var att den skul­le kom­ma till Eu­ro­pa vid den här tid­punk­ten i fjol men nu blir det in­te för­rän i höst.

Det är då­lig taj­ming med tan­ke på att det he­la ti­den dy­ker upp nya mo­del­ler som möj­li­gen kan upp­le­vas som frä­scha­re än Ed­ge.

Ford på­står att Ed­ge är kon­stant fyr­hjul­dri­ven, men det är en san­ning med mo­di­fi­ka­tion. När vi kör­de fast i ett ler­hål ut­an­för Mün­chen kän­des Ed­ge allt an­nat än fyr­hjuls­dri­ven. Det spann på al­la hjul och bi­len rör­de sig in­te ur fläc­ken.

Ford på­står att Ed­ge är kon­stant fyr­hjuls­dri­ven, men det är en san­ning med mo­di­fi­ka­tion.

En mitt­dif­fe­ren­ti­al ha­de kanske ta­git oss loss, kanske ha­de det räckt med li­te grov­mönst­ra­de däck.

Ford Ed­ge är fram­hjuls­dri­ven i grun­den. Bak­hju­len kli­ver in vid start el­ler ga­spå­drag men driv­ning­en bak för­svin­ner så fort man är up­pe i fart. Det är ing­et ovan­ligt i sig med su­var i dag, men kon­stant fyr­hjuls­dri­ven är Ed­ge in­te.

Två di­es­lar

Ford Ed­ge an­trä­der Sve­ri­ge med två die­sel­mo­to­rer. Bå­da med två li­ters cy­lin­der­vo­lym och för­sed­da med an­ting­en ett el­ler två tur­bo­ag­gre­gat. Skill­na­den på an­ta­let häst­kraf­ter är för­vå­nans­värt li­ten. Med en tur­bo gi­ves 180 häst­kraf­ter, med två 210. Det bor­de in­te va­ra någ­ra stör­re pro­blem att pum­pa upp ef­fek­ten mer med dubb­la tur­bo.

In­te ens med två fläk­tar upp­levs Ford Ed­ge som spe­ci­ellt pigg. 0-100 km/h tar 9,4 se­kun­der och nå­gon top­pef­fekt att ta­la om känns ald­rig.

Med den star­ka­re mo­torn har du ing­et an­nat al­ter­na­tiv än att väl­ja en sex­väx­lad Po­wer Shift lå­da (dub­bel­kopp­lings­lå­da fast det in­te känns) och en hög­re ut­rust­ningsni­vå, Ti­ta­ni­um. Det­ta hö­jer vik­ten till när­ma­re två ton så det är klart att Ed­ge in­te är så snabb ur start­bloc­ken.

Den kle­na­re 180 häs­tar star­ka ver­sio­nen får nöja sig med en sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da. Den är en halv se­kund lång­sam­ma­re men mo­to­ral­ter­na-

Ex­te­ri­ört le­ve­re­rar nya Ford Ed­ge. Va­ri­a­bel styr­ning kan gö­ra Ed­ge li­te smi­di­ga­re vid stads­kör­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.