N

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: FO­TO:

JO­NAS BORGLUND

SU­ZU­KI u har Su­zu­ki Baleno åter­upp­stått i en helt ny skep­nad och byg­ger på ny ar­ki­tek­tur som in­te an­vänts i nå­gon an­nan Su­zu­ki. Bot­ten­plat­tan är helt ny och på­stås va­ra ex-

I fjor­ton år har nam­net Baleno le­gat i trä­da, men när Su­zu­ki åter­i­gen tar det i bruk så är det en helt ny mo­dell som ser da­gen ljus.

tremt vridstyv och sam­ti­digt lätt.

Stor­leks­mäs­sigt lan­dar Baleno i ett mel­lan­ting mel­lan po­lo- och golf­klass. Fy­ra me­ters längd gör Baleno be­hän­dig me­dan bred­den på 175 cen­ti­me­ter ger god plats in­u­ti. Dess­utom är ben­plat­sen bak rik­tigt bra och bak­dör­rar­na har ge­ne­rös öpp­nings­vin­kel vil­ket un­der­lät­tar in- och ur­steg. Även ba­ga­ge­vo­ly­men är i golf­klass med 355 li­ter el­ler 1 085 li­ter med rygg­stö­den fäll­da (60/40) och lasty­tan blir näs­tan helt plan. Last­trös­keln är dock i högs­ta la­get.

Den förs­ta bi­len jag tar från Vis­by flyg­plats drivs av 1,0 Boos­ter­jet, en tre­cy­lind­rig, en-li­ters tur­bo­mo­tor som ger 112 häst­kraf­ter och 170 newton­me­ter från 2 000 r/min. Topp­far­ten anges till 200 km/h och 0-100 ska gå på 11,4 se­kun­der. Rätt bra siff­ror med tan­ke på mo­tor­stor­lek och stor­lek på bil.

Ing­et be­svä­ran­de ljud

För­bruk­ning­en anges till 0,44 blan­dad kör­ning och går kanske att upp­nå vid för­sik­tig kör­ning. Jag fick 0,55 men kör­de in­te för­sik­tigt. Lätt­väx­lad fem­väx­lad ma­nu­ell lå­da är stan­dard me­dan sex­ste­gad au­to­mat är till­val som kom­mer li­te se­na­re. I 100 km/h var­var tre­pi­pen ba­ra 2 200 r/ min och går tyst. Det gör för öv­rigt he­la bi­len. Ing­et, va­re sig väg- el­ler vind­ljud, be­svä­ra­de un­der trip­pen. El­ler så har jag fått ned­satt hör­sel. Där­e­mot in­te ned­satt kän­sel. Styr­ning­en (elektrisk) känns in­te helt hund­ra vid små kor­ri­ge-

Topp­far­ten anges till 200 km/h och 0-100 ska gå på 11,4 s.

Boostjet-mo­torn är ny, lätt, kom­pakt och till­räck­ligt stark i de fles­ta var­dags­si­tu­a­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.