Vi­sio­närt vidun­der

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: ER­IK WEDBERG FO­TO: AU­DI

Au­di SQ7 blir först i värl­den med ett 48-volts el­sy­stem och en el­kom­pres­sor. Re­sul­ta­tet blir en suv med sport­bils­pre­stan­da.

Fle­ra bil­till­ver­ka­re har un­der se­na­re år pra­tat om in­fö­ran­det av 48-volts el­sy­stem i bi­lar för att för­vand­la dem till mild­hy­bri­der. Nu blir Au­di först. SQ7 TDI blir värl­dens förs­ta se­rie­pro­du­ce­ra­de bil med ett 48-volts­sy­stem. Fler lär föl­ja i dess spår.

Tan­ken med 48-volt­sy­stem är att man ska kun­na dri­va vis­sa av bi­lens el­slu­kan­de sy­stem med åter­vun­nen ener­gi i stäl­let för att be­las­ta ge­ne­ra­torn. Rö­rel­see­ner­gi från till ex­em­pel stöt­däm­pa­re och brom­sar kan lag­ras i ett li­tet li­ti­umjon­bat­te­ri och se­dan dri­va luft­kon­di­tio­ne­ring, belys­ning och ste­reo. El­ler var­för in­te kom­pres­sorn och kräng­nings­häm­mar­na?

Ener­gin lag­ras

Just så har Au­di tänkt med SQ7 TDI. Un­der ba­ga­geut­rym­met finns ett 470 wat­tim­mars li­ti­umjon­bat­te­ri. Där lag­ras ener­gi som alst­ras av de ak­ti­va kräng­nings­häm­mar­na. På fram­och ba­kax­el finns elektro­me­ka­nis­ka kräng­nings­häm­ma­re som in­te ba­ra gör det möj­ligt att sty­va upp bi­len re­jält, ut­an även att åter­vin­na ener­gi. I te­o­rin alst­ras mer el ju skum­pi­ga­re vägen är och ju mer kräng­nings­häm­mar­nas två hal­vor vrids i för­hål­lan­de till varand­ra.

Li­ti­umjon­bat­te­ri­ets kraft an­vänds fram­för allt för att dri­va el­kom­pres­sorn.

V8-die­seln på 4,0 li­ter har två kon­ven­tio­nel­la tur­bosnur­ror mon­te­ra­de in­ne i V-for­men. Vid si­dan av finns dess­utom en kom- pres­sor som drivs av en el­mo­tor.

Till skill­nad från en van­lig kom­pres­sor el­ler tur­bo är ladd­tryc­ket in­te be­ro­en­de av mo­torns varv­tal. Det in­ne­bär att allt vrid­mo­ment – al­la 900 newton­me­ter – finns till­gäng­ligt från tom­gång, 1 000 r/min. SQ7 har en vrid­mo­ment­kur­va som ser klart märk­lig ut. Fullt ladd­tryck finns in­om 25 mil­li­se­kun­der ef­ter att gaspe­da­len an­vänds fullt ut. El­kom­pres­sorn är bra på att ge kraft vid lå­ga varv.

När det bör­jar gå fort ak­ti­ve­ras de två se­ri­e­kopp­la­de tur­bo­lad­dar­na. Al­la tre över­lad­da­re

Tan­ken med 48-volt­sy­stem är att man ska kun­na dri­va vis­sa av bi­lens el­slu­kan­de sy­stem med åter­vun­nen ener­gi i stäl­let för att be­las­ta ge­ne­ra­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.