Ky­la får väx­ellå­dor att ra­sa

Bil - - KONSUMENT - TEXT: ER­IK WEDBERG

Väx­ellå­dor på näs­tan nya Su­baru-bi­lar ris­ke­rar att ra­sa. Hit­tills har 25 fall rap­por­te­rats fall i Sve­ri­ge, men ing­en lös­ning på pro­ble­met. Kör så länge det hål­ler, sä­ger Su­baru.

Att väx­ellå­dan to­tal­ha­ve­re­rar är nå­got man ald­rig hop­pas be­hö­va upp­le­va som bi­lä­ga­re. Men det är pre­cis vad som har bör­jat hän­da näs­tan nya Su­baru-bi­lar. Vi har bli­vit kon­tak­ta­de av fle­ra lä­sa­re vars Su­baru Out­back med Cvt-lå­dan Li­ne­artro­nic har ra­sat och läm­nat dem stå­en­de längs vägen.

– Det är ett mjuk­va­ru­fel som gör att smörj­ning­en in­te fun­ge­rar som den ska. Då sli­rar ked­jan och för­stör rul­lar­na. Till slut för­störs he­la väx­ellå­dan. Det ver­kar upp­stå re­dan när bi­lar­na har gått 200–2 000 mil. Vi har känt till felet i en-två må­na­der och har 25 rap­por­te­ra­de fall. Vi be­fa­rar att det kom­mer att upp­stå fler fall, sä­ger Tho­mas Poss­ling, in­for­ma­tions­chef Su­baru Nor­dic.

Su­baru har i dags­lä­get ing­en lös­ning på väx­ellåds­pro­ble­met. Bi­lar med ra­sa­de väx­ellå­dor blir stå­en­de på verk­stad i vän­tan på väx­ellåds­byte.

– Fa­bri­ken i Ja­pan job­bar på att ta fram en ny mjuk­va­ra och vi tror att den kom­mer att drö­ja minst över som­ma­ren. Så som lä­get ser ut i bil­värl­den just nu vill man va­ra ex­tra no­ga med ut­prov­ning och cer­ti­fi­e­ring av den nya mjuk­va­ran in­nan man släp­per ut den. Där­för kom­mer den ty­värr att drö­ja så pass länge, sä­ger Tho­mas Poss­ling.

– Det sto­ra di­lem­mat för oss just nu är att vi in­te kan gö­ra an­nat än att by­ta väx­ellå­dor­na mot nya och att även des­sa har den fel­ak­ti­ga mjuk­va­ran. Vi har ty­värr ing­et al­ter­na­tiv i dags­lä­get. Nu har vi hun­nit ifatt med le­ve­ran­ser­na av nya väx­ellå­dor och har till och med någ­ra på la­ger. Vi har inga rap­por­te­ra­de fel sö­der om Gö­te­borg och ing­et nytt fall se­dan ky­lan för­svann, vil­ket får oss att tro att felet kan va­ra köldre­la­te­rat. Det finns inga rap­por­ter om fel från Nor­ge, Tyskland el­ler öv­ri­ga söd­ra Eu­ro­pa.

– Hit­tills kän­ner vi ba­ra till att det är Out­back och Fo­res­ter med die­sel­mo­tor från mo­dellår 2015 och 2016 som drab­bas. Vi har än­nu in­te fått nå­gon lis­ta från Ja­pan på vil­ka chas­si­num­mer som kan om­fat­tas av pro­ble­met så vi vet in­te rik­tigt hur många bi­lar som kan drab­bas. Vik­tigt att på­pe­ka är att det in­te finns nå­got som ty­der på att al­la bi­lar drab­bas. Hit­tills har vi 25 rap­por­te­ra­de fall, vil­ket är mind­re än en (1) pro­cent av al­la bi­lar. Har man in­te upp­levt nå­got pro­blem med sin bil så är det där­för inga pro­blem att fort­sät­ta kö­ra.

– Vår re­kom­men­da­tion till oro­li­ga kun­der är att fort­sät­ta att kö­ra med si­na bi­lar. Det är ing­en fa­ra att kö­ra med bi­len tills väx­ellå­dan even­tu­ellt ra­sar, ja jag vet att det lå­ter kons­tigt. Om man upp­le­ver att bi­len be­ter sig kons­tigt ska man upp­sö­ka verk­stad som får gö­ra en be­döm­ning om bi­len kan fort­sät­ta kö­ras.

– Det är vik­tigt att kom­ma ihåg att al­la pro­duk­ter kan gå sön­der och att det in­te nöd­vän­digt­vis be­hö­ver på­ver­ka kun­dens nöjd­het ne­ga­tivt. Om man som fö­re­tag skö­ter pro­ble­met på ett bra sätt så kan det ge en nöjd kund.

– Vi kom­mer att ar­be­ta för att hål­la ­ägar­na så ska­des­lö­sa som möj­ligt. Vi vet att det kan in­ne­bä­ra myc­ket omak att ha sin bil stå­en­de på verk­stad en läng­re pe­ri­od men vi ska för­sö­ka lö­sa det med hyr­bi­lar och an­nat.

det är Cvt-lå­dan i Out­back och Fo­res­ter som är drab­bad. Su­baru ham­nar of­ta i topp i oli­ka kun­d­un­der­sök­ning­ar, hur tror ni att det här kan drab­ba Su­ba­rus va­ru­mär­ke?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.