För­del mik­ro­fi­ber

Bil - - KONSUMENT - TEXT: GÖ­RAN HU­U­SKO FO­TO: GLENN LIND­BERG

Mik­ro­fi­ber har re­vo­lu­tio­ne­rat bil­put­san­det på se­na­re år. Vår bil­vårds­ex­pert Gö­ran Hu­u­sko för­kla­rar histo­ri­en, för­de­lar­na och hand­ha­van­det.

Vad är egent­li­gen mik­ro­fi­ber? Det är små små tex­til­fib­rer som är sam­man­flä­ta­de. Det är en tråd som väger mind­re än 0,1 de­ni­er. Of­tast är det po­ly­a­mid och po­ly­es­ter i just mik­ro­fi­ber­du­kar för bil­put­san­de. (Bå­da två är syn­tet­ma­te­ri­al ut­veck­la­de av Du­pont). Som en jäm­fö­rel­se så är mik­ro­fi­ber två gång­er fi­na­re än sil­ke och åt­ta gång­er fi­na­re än ull. Ge­nom att de­la på fib­rer­na så har de en otro­lig upp­sug­nings­för­må­ga.

En våf­fel­duk ab­sor­be­rar sju el­ler åt­ta gång­er sin egen vikt just ge­nom den­na tek­nik med de­la­de fib­rer av po­ly­es­ter som fästs på po­ly­a­mid. Som jäm­fö­rel­se så ab­sor­be­rar en bo­mulls­duk ba­ra dubb­la sin vikt.

1994 var den­na tek­nik blomst­ran­de, Pc:n var på fram­marsch och halv­ledar­tek­ni­ken var le­dan­de in­om elekt­ro­nik­bran­schen. Ge­nom att an­vän­da mik­ro­fi­ber så kun­de da­tor­kom­po­nen­ter tvät­tas ut­an ke­mi­ka­li­er och det var re­vo­lu­tio­ne­ran­de.

Oli­ka ty­per

Det finns fy­ra ty­per av mik­ro­fi­ber­du­kar: • Ge­ne­rell an­vänd­ning • Tork­ning • Glas • Vax­ning ”fluff­du­kar” Tvät­ta all­tid mik­ro­fi­ber med fly­tan­de tvätt­me­del. En en­da tvätt­me­dels­rest kan re­pa din bils lack. För att eli­mi­ne­ra det­ta så an­vän­der jag all­tid fly­tan­de tvätt­me­del.

Und­vik skölj­me­del, det mju- kar upp de kluv­na top­par­na och för­säm­rar ab­sorp­tions­för­må­gan. Tvät­ta in­te för varmt, att tvät­ta i för hög tem­pe­ra­tur är skad­ligt för mik­ro­fib­rer­na. Tor­ka in­te i för hög tem­pe­ra­tur, det är än mer skad­ligt än att tvät­ta i hög tem­pe­ra­tur och för­säm­rar upp­sug­nings­för­må­gan.

Ett be­prö­vat test är det så kal­la­de Cd-testet. Om mik­ro­fi­ber­du­ken re­par en Cd-ski­va så re­par den även din bils lack. Ge­nom att gnug­ga mik­ro­fi­ber­du­ken tolv gång­er mot Cd-ski­van så ser vi om den re­par din bils lack. Gi­vet­vis ska du kö­pa en duk som är sä­ker för din lack.

Kva­li­te­ten på mik­ro­fi­ber­du­kar kan va­ri­e­ra. Fler och fler sor­ter av mik­ro­fi­ber kom­mer på mark­na­den, på gott och ont. Of­ta är bil­lig mik­ro­fi­ber då­lig. Det finns en an­led­ning till var­för den är bil­lig – of­tast är in­te top­par­na kluv­na och där­med är ab­sorp­tions­för­må­gan me­di­o­ker.

Det går in­te att kän­na med han­den om det är bra kva­li­tet, det mås­te tes­tas i verk­lig­he­ten. En duk som känns bra i bu­ti­ken kanske ab­sor­be­rar då­ligt. Det­ta re­der vi ut i det­ta test.

Det rå­der en mil­jödis­kus­sion kring mik­ro­fi­ber och en del häv­dar att po­ly­a­mid och po­ly­es­ter är far­ligt för mil­jön. Det är högst osä­kert hur des­sa små mikro­par­tik­lar för­o­re­nar världs­ha­ven. Det krä­ver mer stu­di­er. En sak är sä­ker, ef­tersom det är syn­te­tis­ka fib­rer så krävs hel­ler inga far­li­ga be­kämp­nings­me­del. Så jag tror per­son­li­gen att mik­ro­fi­bern är här för att stan­na, och ut­veck­las till na­no­fi­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.