BMW 7-SE­RIE E65

Bil - - BEGAGNAT -

BMW tog i från fot­knö­lar­na för att två­la till Mer­ce­des S-klass. Ing­en ti­di­ga­re bil oav­sett mär­ke ha­de dit­tills va­rit li­ka avan­ce­rad – el­ler li­ka öm­tå­lig skul­le det vi­sa sig. Bi­lens al­la oli­ka sy­stem be­tjä­nas av in­te mind­re än 55 da­to­rer som kan få den sam­la­de da­tor­kraf­ten i förs­ta mån­lan­da­ren att fram­stå som blyg­sam. Na­tur­ligt­vis ta­la­de in­te al­la da­to­rer sam­ma språk i bör­jan. I al­la fall in­te sam­ti­digt.

Upp­da­te­ring­ar kom från fa­bri­ken där en re­sul­te­ra­de i att många bi­lar in­te kun­de kö­ras över hu­vud ta­get. De stod stil­la, till ägar­nas för­tviv­lan. Till slut fick man igång dem och ef­ter det rör­de man in­te Sju­ans da­to­rer i onö­dan.

När allt fun­ge­rar är 7-se­ri­en en gans­ka oslag­bar bil med högs­ta möj­li­ga lång­färds­kom­fort på sto­ra, helst ra­ka mo­tor­vä­gar. På min- dre, kro­ki­ga vägar var den är­ti­ga Bmw-käns­lan dock som bort­blåst och bi­len känns mer som en klum­pe­duns. Vid un­dan­ma­nö­ver­testet räd­das den en­bart av an­tisladd­sy­ste­met.

7-se­ri­en finns med tre stor­le­kar av ben­sin­mo­to­rer. Två V8-mo­to­rer på 3,6 (735i) el­ler 4,4 li­ter (745i) med 272 re­spek­ti­ve 333 häst­kraf­ter. 735i är in­te li­ka van­lig som 745i men är en bätt­re mo­tor ur håll­bar­hets­per­spek­tiv på lång sikt. Dess­utom aning­en snå­la­re även om ock­så 745i går att kö­ra un­der li­tern.

Rö­rigt me­ny­sy­stem

Värsting­mo­del­len är 760i och drivs av V12:a med 445 häst­kraf­ter. Den är pre­cis så vet­tig som du kan ana. Två die­selspi­sar finns ock­så för den som vill kom­ma ner i för­bruk­ning yt­ter­li­ga­re. 730d drivs av rak sexa me­dan 740d har V8. Nytt var ock­så idri­ve, ett elektro­niskt me­ny­sy­stem som sköts med ett stort vred och sägs in­ne­hål­la 700 funk­tio­ner. In­te helt lätt­be­grip­ligt och det tar tid att sät­ta sig in i det.

Till­sam­mans med ud­da de­sign à la Chris Bang­le var det många sil­ver­ryg­gar som ra­ta­de BMW:S flagg­skepp och val­de Mer­ce­des i stäl­let. Men nu kan den bli din för en spottsty­ver. Kol­la ba­ra att allt, el­ler i var­je fall det mesta, fun­ge­rar som det ska. Det gjor­de det in­te i den bil vi fick lå­na, men vi tac­kar all­ra öd­mju­kast Ri­cond AB i Val­len­tu­na som lå­na­de ut bi­len med kort var­sel.

Bi­lens sy­stem be­tjä­nas av in­te mind­re än 55 da­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.