JA­GU­AR XJ X350

Bil - - BEGAGNAT - Mo­tor: Whiplas­h­skydd: An­tisladd­sy­stem:

En till sy­nes klas­sisk ja­gu­ar­form men stöpt i mo­der­na­re ma­te­ri­al tilli­ka till­verk­nings­pro­ces­ser gjor­de Ja­gu­ar XJ till den bäs­ta Jag­gan på myc­ket, myc­ket länge. Den har in­te en skruv ge­men­samt med fö­re­gång­a­ren, och det är ba­ra på gott. Mo­del­len kal­las in­ternt för X350 och förs­ta mo­dellå­ret är 2003. Ka­ros­sen är tillverkad i alu­mi­ni­um och mag­ne­sium för vik­tens skull, men den är ock­så vridstyv och kla­rar sig mot rost.

Ja­gu­ar XJ är lång, slank och ger ett gra­ci­öst in­tryck. Be­tyd­ligt mer lyc­kad form­giv­ning än den Chris Bang­le-ri­ta­de BMW 7-se­ri­en tyc­ker nog de fles­ta med ett nå­got så när este­tiskt sin­ne. Men Ja­gu­ars lin­jer gör den ock­så nå­got träng­re i ku­pén än bå­de S-klass och 7-se­rie. Det blir li­te mer in­timt i eng­els­man­nen även om ut­rym- me­na räc­ker mer än väl för fy­ra.

Gi­vet­vis är det ädel­trä och skinn som gäl­ler i Ja­gu­ar men det gäl­ler ock­så öv­ri­ga två.

Un­der den långa hu­ven finns fy­ra ben­si­nal­ter­na­tiv och vet­ti­gast ur för­bruk­nings­syn­punkt är V6 3,0 med 238 häst­kraf­ter. V8-mo­to­rer­na är 3,5 li­ter med 258 häs­tar, 4,2 li­ter med 298 och 4,2 kom­pres­sor med 395 häst­kraf­ter. 2,7 V6 die­sel är det snå­las­te al­ter­na­ti­vet och det är en så­dan vi lå­nat ef­tersom det var den en­da bi­len i he­la stor­stock­holms­om­rå­det som var till sa­lu. Vi tac­kar Upp­lands Bil­fo­rum AB i Uppsala för det!

Fär­den är skön och luft­fjäd­ring- en sväl­jer det mesta. Den stäl­ler in sig själv och blir tuf­fa­re om bi­len körs tuf­fa­re. Ja­gu­ar XJ är på det he­la ta­get en bil som är med på no­ter­na och känns spor­ti­gast av de tre be­gag­nat-kom­bat­tan­ter­na.

När det kom­mer till elektro­nis­ka fi­nes­ser är Ja­gu­ar fat­ti­gast ut­rus­tad. Det den har som in­te finns till de öv­ri­ga är elekt­riskt in­ställ­bart pe­dal­ställ (Execu­ti­ve-ver­sio­nen). An­nars är det väl mest åt det go­da hål­let ef­tersom fi­nes­ser som in­te finns in­te hel­ler kan gå sön­der.

Li­der av gam­la syn­der

Ja­gu­ar XJ är den mo­der­nas­te konstruktionen av des­sa tre. Den li­der dock av Ja­gu­ars gam­la syn­der och har ett uselt andra­hands­vär­de. Det finns ett fler­tal från 2004 på Bloc­ket un­der 100 000 kro­nor.

Ben­sin, längs­mon­te­rad V8, 2 över­lig­gan­de ka­max­lar per cy­lin­der­rad, 4 ven­ti­ler/cy­lin­der, 3 555 cm3, 262 hk vid 6 250 r/min, 254 Nm vid 4 200 r/min. Kraftö­ver­fö­ring: Mo­torn fram, bak­hjuls­drift, 6-ste­gad au­to­mat­lå­da. Far­tre­sur­ser: 0–100 km/h 8,1 s, topp­fart 240 km/h. För­bruk­ning: 1,07 l/mil blan­dad kör­ning. Nej. Ja.

… är med på no­ter­na och känns spor­ti­gast av de tre …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.