MER­CE­DES S-KLASS W220

Bil - - BEGAGNAT - Mo­tor: Whiplas­h­skydd: An­tisladd­sy­stem:

Den älds­ta bi­len i den­na trio strå­la­de i sa­lu­hal­lar­na re­dan 1999. Och den strå­la­de länge ge­nom att helt en­kelt va­ra bäst i sitt seg­ment. Nu har ti­dens tand gnagt och de all­ra fles­ta har rul­lat långt, men pre­cis som med allt finns un­dan­tag. Pri­ser­na star­tar kring 40 000 kro­nor men det kanske in­te är en så­dan man vill äga. Bätt­re att läg­ga på 20 000-30 000 kro­nor yt­ter­li­ga­re och få en bil med ser­vice­histo­rik, rim­ligt mil­tal och helst med ut­byt­ta luft­bäl­gar till fjäd­ring­en – en nätt li­ten af­fär på bort­åt 100 000 kro­nor om man läm­nar bi­len till auk­to­ri­se­rad Mer­ce­des­verk­stad.

Mer­ce­des S-klass, el­ler W220, är en bil med böl­jan­de for­mer bå­de ut- och in­vän­digt. En fröjd för ögat. Men pre­cis som E-klass och and­ra sam­ti­da bi­lar från Mer­ce­des så ros­tar S-klass gär­na. Ros­ten smy­ger un­der dör­rar och bak­luc­ka och kan även sät­ta sig i stöt­dämpar­tor­nen fram. Där vill man de­fi­ni­tivt in­te ha knap­ran­de rost­mas­kar ef­tersom det kan även­ty­ra he­la främ­re hju­lupp­häng­ning­en. Så fäll upp mo­tor­hu­ven och sy­na no­ga.

Kol­la bat­te­ri och elekt­ro­nik

An­nat som kan ge trub­bel är elekt­ro­ni­ken även om Mer­ce­des in­te är li­ka kom­plex i det hän­se­en­det som BMW 7-se­rie. Men il­la nog, i al­la fall på ti­di­ga mo­del­ler.

Se all­tid till att bat­te­ri­et är i bra skick. Ett halv­dant el­ler dött bat- te­ri gör verk­stads­be­sök i stort sett ound­vik­ligt ef­tersom mjuk­va­ran i sy­s­te­men mås­te upp­da­te­ras.

Po­ten­ti­ellt be­kvä­mast

Fun­ge­rar allt är S-klass en av de mest be­kvä­ma bi­lar som finns. Den rul­lar tyst och har en fjäd­ring som gör fär­den mjuk som bomull. Många är ut­rus­ta­de med mas­sa­ge­sto­lar med mäng­der av in­ställ­ning­ar och i Lang-ut­fö­ran­de kan även bak­sä­tes­pas­sa­ge­rar­na ju­ste­ra sitt­kom­for­ten.

Den van­li­gas­te mo­torn på beg­mark­na­den är S 500. En V8 med 306 häst­kraf­ter. Snå­la­re går S 320 med V6 på 3,2 li­ter och 224 häst­kraf­ter. Det finns stör­re ma­ski­ner och di­es­lar samt 4Ma­tic fyr­hjuls­drift, dess­utom Amg-ver­sion med bi­tur­bo­ma­tad V12 och 612 häst­kraf­ter, men då spräng­er du san­no­likt al­la kal­ky­ler.

Ben­sin, längs­mon­te­rad V6, 1 över­lig­gan­de ka­max­el per cy­lin­der­rad, 3 ven­ti­ler/cy­lin­der, 3 199 cm3, 224 hk vid 5 600 r/min, 315 Nm vid 3 000 r/min. Kraftö­ver­fö­ring: Mo­torn fram, bak­hjuls­drift, 5-väx­lad au­to­mat­lå­da. Far­tre­sur­ser: 0–100 km/h 8,2 s, topp­fart 240 km/h. För­bruk­ning: 1,15 l/mil blan­dad kör­ning. Nej. Ja.

… har en fjäd­ring som gör fär­den mjuk som bomull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.