Ad­re­nal­instinn

Bil - - MOTORCYKEL KTM SUPER DUKE GT - TEXT: FO­TO:

JO­HAN AHL­BERG, FASTBIKES.SE SEBAS ROMERO & MAR­CO CAMPELLI

290 Su­per Du­ke R är en un­der­bart grym best, som är ex­trem på al­la möj­li­ga vis. Gt-ver­sio­nen är ba­se­rad på sin bru­ta­la fö­re­gång­a­re, och även det en spor­tig mo­tor­cy­kel för dig med en ak­tiv livsstil, men där KTM för­vand­lat den ur­sprung­li­gen bru­ta­la bes­ten till en kom­for­ta­bel och spor­tig tou­ring­ma­skin. Och of­ta bru­kar det be­ty­da att det är en mo­tor­cy­kel som är en kom­pro­miss på många sätt och vis. Men så är det in­te i det här fal­let. Långt där­i­från.

Den 1301 ku­bik­cen­ti­me­ter sto­ra 75-gra­ders V-twin­nen, med fy­ra ven­ti­ler per cy­lin­der och Ri­de-by-wi­re, le­ve­re­rar 173 häst­kraf­ter på topp (vid 9500 varv per mi­nut) me­dan vrid­mo­men­tet er­bju­der 144 Newton­me­ter som bäst vid 6750 varv per mi­nut, och mer kraft över ett bre­da­re re­gis­ter. Ex­em­pel­vis finns in­te mind­re än 114 Newton­me­ter vrid­mo­ment att till­gå re­dan vid 3250 varv per mi­nut. Du som kört 1290 Su­per Du­ke R vet att den är allt an­nat än tunn och klen. Gt-ver­sio­nen är även den grymt snabb, oav­sett om det hand­lar om kör­ning i hek­tisk stads­tra­fik, mo­tor­vägskör­ning el­ler Mal­lor­cas fan­tas­tiskt kur­vi­ga bergs­vä­gar.

Bätt­re vrid­mo­ment

Gt-ver­sio­nen av Su­per Du­ke har fått nya cy­lin­der­top­par, med mo­di­fi­e­ra­de för­brän­nings­kam­ma­re. Med dubb­la tänd­stift per cy­lin­der och nya kör­pro­gram (mapp­ning­ar) så styrs tänd­ning­en för re­spek­ti­ve tänd­stift helt in­di­vi­du­ellt, för op­ti­mal för­brän­ning och mjuk mo­torgång. Re­sul­ta­tet är mer kraft, ökat vrid­mo­ment och en mju­ka­re mo­torgång, sam­ti­digt som mo­tor­cy­keln nu le­ver upp till de tuf­fa Eu­ro4-kra­ven.

Med oli­ka kör­pro­gram, som du en­kelt skif­tar mel­lan med hjälp av reg­la­get på väns­ter styr­hal­va, är det en­kelt att sty­ra över mo­tor­ka­rak­tä­ren och käns­lig­he­ten hos an­tis­pinn­sy­ste­met. Sport­lä­get be­ty­der att du har näst in­till full kon­troll. An­tis­pinn­sy­ste­met kli­ver då in först i ett myc­ket sent lä­ge, med fo­kus på full kraft in och ut ur bö­jar­na. Stre­et-lä­get styr och stäl­ler för att se till att du he­la ti­den får en kom­for­ta­bel och sä­ker kör­ning även då du ga­sar friskt. Regn-lä­get (Rain) re­du­ce­rar top­pef­fek­ten till 100 häst­kraf­ter, och där sy­ste­met he­la ti­den tar hän­syn till un­der­la­get och hur myc­ket mo­tor­cy­keln lu­tar då den le­ve­re­rar ef­fek­ten mjukt och kon­trol­le­rat. Du som är rik­tigt vå­gad kan även stänga av an­tis­pinn­sy­ste­met.

KTM 1290 Su­per Du­ke GT kom­mer stan­dard med fart­hål­la­re, quicks­hif­ter som fun­ge­rar vid upp­väx­ling, däck­stryckskon-

Ef­ter suc­cén med 990 Su­per Du­ke och se­nas­te 1290-ver­sio­nen Su­per Du­ke R har Österrikiska KTM lan­se­rat sport­tou­ring­mo­del­len 1290 Su­per Du­ke GT. Jo­han Ahl­berg har prov­kört mo­del­len på ett so­ligt och väl­kur­vat Mal­lor­ca.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.