Check­lis­ta – kol­la det­ta in­nan du slår till:

Bil - - MOTORCYKEL KTM SUPER DUKE GT -

MO­TOR

Mo­to­rer­na är så gott som out­slit­li­ga men om mo­torn ry­ker blått el­ler om den för­lo­rar ky­larväts­ka är det hög tid att ta re­da på var felet lig­ger nå­gon­stans. Hörs det ett dun­kan­de ljud när mo­torn går igång är det för­mod­li­gen någ­ra la­ger till ve­vax­eln som be­slu­tat sig för att ge upp. Det är ett fel som ome­del­bart mås­te åt­gär­das. Fi­ber­dre­ven som dri­ver ka­max­eln bör­jar of­ta ge ljud ifrån sig när bi­len har rul­lat mer än 15 000 mil.

EL­SY­STEM

El­sy­ste­met är ing­en stör­re fa­ra på bi­lar med för­ga­sa­re. Sit­ter det där­e­mot in­sprut­ning i bi­len finns det en del sa­ker som kan gå sön­der. Gör det till en va­na att all­tid se till att all­ting är fräscht, spe­ci­ellt bräns­le­slang­ar, så und­vi­ker du säk­rast brän­der och ofrivilliga stopp.

IN­TE­RI­ÖR

När det gäl­ler in­te­ri­ö­ren är in­red­nings­de­tal­jer nu­me­ra svå­ra att få tag på, nya som be­gag­na­de. Gläd­jan­de nog är Vol­vo­klub­bar­na säll­synt ak­ti­va när det gäl­ler ny­pro­duk­tion. Kanske har de sa­ker­na du sö­ker i sitt la­ger.

KA­ROSS

Rost kan som sagt få fäs­te pre­cis över­allt. Kon­trol­le­ra sparklå­dor och hjul­hus myc­ket nog­grant för där kan sto­ra eko­no­mis­ka fa­sor döl­ja sig. Även runt vin­doch bakru­ta kan det ha bör­jat ros­ta och det är ett dyr­bart pro­blem att få åt­gär­dat. Fram­skär­mar­na är gans­ka kom­pli­ce­ra­de och tycks gil­la rost så de kan ock­så va­ra en fäl­la för kor­ro­sion. Själ­va fron­ten kan ock­så ros­ta in­i­från.

CHAS­SI

Le­ta ef­ter gam­la ska­dor un­der­till på bi­len. Det är in­te ovan­ligt att gam­la avåk­ning­ar in­te har bli­vit kor­rekt åt­gär­da­de och det kan ge kons­ti­ga väge­gen­ska­per. Många stag och buss­ning­ar kan ock­så bör­ja glap­pa. Ljud från ba­kax­eln skvall­rar ock­så om ett till­stånd som krä­ver snab­ba åt­gär­der från din si­da. För­mod­li­gen är det nå­got la­ger som har gett upp ute vid hju­len och det är lätt att la­ga om man har till­gång till en av­dra­ga­re. Dif­fe­ren­ti­a­len kan ock­så bör­ja lå­ta il­la men det är of­tast in­te li­ka akut att re­no­ve­ra. Att kö­pa en ny är så gott som omöj­ligt då det är brist på så­da­na. Le­ta ef­ter nå­gon be­gag­nad i stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.