Har ett di­lem­ma med im­por­ten

Bil - - EXPERTERNA SVARAR - SVAR:

Om­bygg­na­tio­nen stäl­ler till pro­blem. Om nya mo­torn in­te är no­te­rad i den bel­gis­ka re­gi­stre­ring­en så över­ens­stäm­mer in­te bi­len med re­gi­stre­rings­do­ku­men­tet och kan där­för in­te re­gi­stre­ras i Sve­ri­ge. För att kun­na re­gi­stre­ras krävs att det står i det ex­por­te­ran­de Eu-lan­dets re­gi­stre­rings­pap­per att bi­len är om­byggt och har god­känts med den nya 3,0-mo­torn. Står det att det är en GTV 2,0 i det bel­gis­ka re­gi­stre­rings­pap­pe­ret kom­mer den in­te att god­kän­nas med den mo­torn som sit­ter i, även om ett nytt mo­tornum­mer fanns noterat i det un­gers­ka do­ku­men­tet. Det finns ibland en grå­zon i så­da­na här be­slut, men ris­ken och be­svä­ret står in­te i pro­por­tion till vins­ten i det här fal­let. Enklast för dig är att kö­pa en an­nan GTV, bi­len är ju in­te helt unik, det finns and­ra till sa­lu som tas in ut­an risk.

Jag har en frå­ga till er angående en Al­fa Ro­meo GTV6 som jag är in­tres­se­rad av. Det finns ett li­tet di­lem­ma med bi­len och det är att bi­len har sitt ur­sprung i Ung­ern, men äga­ren bor och job­bar i Bel­gi­en var­ef­ter den rul�lar med bel­gis­ka old­ti­mer skyl­tar. Det­ta är ok i Bel­gi­en. Frå­gan är nu om jag kan im­por­te­ra den­na bil så som en im­port från Ung­ern för­ut­satt att jag får al­la ur­sprungs­do­ku­ment etc vil­ket säl­ja­ren har. Ori­gi­nal är åter­läm­nat hos un­gers­ka myn­dig­he­ter­na så länge bi­len rul­lar i Bel­gi­en. Ett and­ra di­lem­ma är att bi­len/ ka­ros­sen är en GTV 2,0 och det är vad chas­si­num­mer vi­sar och den är re­gi­stre­rad som en så­dan trots att den är om­byggd till en GTV6 med 3,0 mo­tor. Det­ta är ing­et pro­blem va­re sig i Ung­ern el­ler Bel­gi­en. I Ung­ern har man noterat ett nytt mo­tornum­mer ef­ter om­bygg­na­tio­nen. Vad gäl­ler i Sve­ri­ge? Skul­le det gå att im­por­te­ra den­na bil? Vet att det kan lå­ta rö­rigt och kanske stru­ligt men det är en fin bil och jag vill ve­ta om det finns en möj­lig­het att gå vi­da­re? AYHAN DIZDAR För­sök att hit­ta en an­nan Al­fa ly­der rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.