Peu­geot 5008 blir­suv

Bil - - FRAMVAGNEN -

Glöm Peu­geot 5008 som MPV, nu när nya ge­ne­ra­tio­nen pre­sen­te­ras har mo­del­len för­vand­lats till en suv, en rym­lig så­dan med plats för sju åkan­de.

När Peu­geot pre­sen­te­ra­de 5008 som­ma­ren 2009 var det en fa­mil­je­vän­lig MPV med kom­pak­ta mått, men än­då rym­lig för sju, vi fick se. När det nu är dags för en helt ny ge­ne­ra­tion att kli­va fram är mo­del­len plöts­ligt en suv. 5008 tar där­med un­ge­fär sam­ma steg som Re­nault Espa­ce som gick från att va­ra en MPV till att va­ra en crosso­ver med en smu­la suv-ge­ner i sig.

Av­stån­det mel­lan hju­lax­lar­na är även det el­va cen­ti­me­ter läng­re än hos fö­re­gång­a­ren och mä­ter nu­me­ra 284 cen­ti­me­ter. En­ligt frans­män­nen ska det ge gott om ut­rym­men på in­si­dan för de åkan­de, in­te minst benut­rym­mes­mäs­sigt.

Su­ven är sju­sit­sigt ut­fö­ran­de där de två bak­re sto­lar­na är möj­li­ga att ploc­ka ur men även fäll­ba­ra. Sto­lar­na i and­ra sä­tes­ra­den är se­pa­ra­ta och där­med jus­ter- och fäll­ba­ra in­di­vi­du­ellt. Dess­utom är pas­sa­ge­rar­sto­len fram fäll­bar vil­ket gör att upp till 3,2 me­ter långa plan­kor, el­ler and­ra fö­re­mål, kan stu­vas in i ku­pén. Peu­geot näm­ner att last­ka­pa­ci­te­ten i fem­sits­ut­fö­ran­de (de två bak­re sto­lar­na bort­ploc­ka­de) upp­går till 1 060 li­ter. Det är allt­så vad som ryms bakom and­ra sä­tes­ra­den, från golv upp till tak.

Ovan­för mitt­kon­so­len är en åt­ta tum stor pek­skärm pla­ce- rad och sju vipp­knap­par, en­ligt ­Peu­geot smak­fullt de­sig­na­de, står för snabb till­gång till funk­tio­ner som an­vänds fre­kvent. Nya 5008 byg­ger på Emp2-platt­for­men som bland an­nat nya 3008 an­vän­der sig av. Fö­rar­hjälp­med­len är många och in­ne­fat­tar bland an­nat ad­ap­tiv fart­hål­la­re med au­tobroms, av­ståndsvar­na­re, fil­håll­nings­as­sistens, trött­hets­var­na­re, hel­ljus­au­to­ma­tik, has­tig­hets­av­kän­na­re, dö­da­vin­kel-var­na­re samt 360-gra­ders runt-om-sikt med ka­me­ror och par­ke­rings­as­si­stans.

To­talt tio driv­li­ne­al­ter­na­tiv pre­sen­te­ras med nya 5008, två ben­sin­mo­to­rer och fy­ra die­sel­mo­to­rer i to­talt fy­ra re­spek­ti­ve sex ut­fö­ran­den.

Lan­se­ring­en av nya Peu­geot 5008 äger rum vå­ren 2017.

5008 är fort­fa­ran­de fa­mil­je­vän­lig trots att den har bli­vit en suv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.