700FLER FART­KA­ME­ROR

Bil - - FRAMVAGNEN -

Sta­tisti­ken sä­ger att da­gens 1 500 fart­ka­me­ror, el­ler tra­fik­sä­ker­hetska­me­ror som Tra­fik­ver­ket be­näm­ner dem, var­je år räd­dar om­kring 20 liv och 70 per­so­ner från att ska­das all­var­ligt ge­nom att ef­fek­tivt sän­ka has­tig­he­ten på vägar­na. Där­för har Tra­fik­ver­ket be­slu­tat att upp­fö­ra yt­ter­li­ga­re 700 fart­ka­me­ror de när­mas­te tre åren. Med and­ra ord kom­mer Sve­ri­ge att ha om­kring 2 200 fart­ka­me­ror år 2019. De 1 500 ka­me­ror som finns upp­sat­ta i dag fo­to­gra­fe­rar över 260 000 bi­lar och fö­ra­re år­li­gen, fo­ton som au­to­ma­tiskt skic­kas vi­da­re till po­li­sens Atk-sek­tion i Ki­ru­na där en iden­ti­fi­ka­tions­pro­cess in­leds. Al­la fart­ka­me­ror är in­te ak­ti­va sam­ti­digt, ut­an vil­ka som är ak­ti­va för stun­den styrs från Ki­ru­na. Sett över ett dygn är al­la 1 500 fart­ka­me­ror ak­ti­va nå­gon del av da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.