BMW3-SE­RIE BLIR ELBIL

Bil - - FRAMVAGNEN -

BMW kom­mer att bred­da sitt ut­bud av helt elekt­riskt dri­va bil­mo­del­ler. Det av­slö­jar en källa nä­ra fö­re­ta­gets vd Ha­rald Krüger till den tys­ka fi­nans­tid­ning­en Han­dels­b­latt. Egent­li­gen hand­lar det in­te ba­ra om nya mo­del­ler ut­an en helt ny stra­te­gi rö­ran­de el­bi­lar från BMW. Ti­di­ga­re el­bilsmo­del­ler från till­ver­ka­ren, i3 och i8, har va­rit fri­ståen­de med ett eget form­språk. Nu änd­rar man kurs och kom­mer att er­bju­da fö­re­ta­gets ”van­li­ga” bil­mo­del­ler som 3-se­rie, X4 och Mi­ni med el­drift – vid si­dan av det sed­van­li­ga ut­bu­det av för­brän­nings­mo­to­rer. Vad som hän­der med da­gens i-di­vi­sion är osä­kert men för­mod­li­gen kom­mer den fin­nas kvar då BMW plöjt ner en hel del peng­ar i fö­re­ta­get SGL som till­ver­kar kol­fi­ber, ett ma­te­ri­al som an­vänds fli­tig hos mo­del­ler­na i3 och i8.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.