Hyun­dai ut­ma­nar­golf

Hyun­dai pre­sen­te­rar nu nya i30 som blir en tuff ut­ma­na­re i golf­klas­sen tack va­re en di­ger sä­ker­hets­lis­ta.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nya i30 har fler sä­ker­hets­funk­tio­ner än nå­gon an­nan Hyun­dai-mo­dell. Här märks så­väl au­tobroms, kol­li­sions­var­na­re, ad­ap­tiv fart­hål­la­re, dö­da­vin­keln­var­na­re, fil­håll­nings­as­si­stans och hellj­su­au­to­ma­tik. Sa­ker som tills in­te allt för länge se­dan var främ­man­de i golf­klas­sen.

Bi­len blir först ut med mär­kets nya tur­bo­lad­da­de ben­sin­mo­tor 1,4 T-GDI med 140 häst­kraf­ter och även först ut i mär­kets nya pre­stan­da­se­rie med suf­fix­et N.

Ut­vän­digt märks stråklas­ta­re av Led-typ (bå­de hel- och halv­ljus), högt pla­ce­ra­de lam­por bak på en ka­ross med små över­häng och re­la­tivt ut­sträckt mo­tor­huv.

Ae­ro­dy­na­mik har va­rit i fo­kus, bi­len har ett cw-vär­de på 0,30 och ett sy­stem kal­lat Acti­ve Air Flap som ska op­ti­me­ra luft­mot­stånd och kyl­ning.

Tolv ka­ross­ku­lö­rer finns att väl­ja på och hjul finns i stor­le­kar på 15, 16, och 17 tum. För­u­tom ti­di­ga­re nämn­da tur­bo-ro­va på 1,4 li­ter finns även i30 med ben­sin­mo­to­rer­na 1,0 T-GDI (tre­cy­lind­rig med tur­bo), 1,4 MPI (fyr­cy­lind­rig) på 120 re­spek­ti­ver 100 häst­kraf­ter. Die­se­lal­ter­na­ti­vet 1,6 med tur­bo finns med tre ef­fektut­tag: 95, 110 och 133 häst­kraf­ter.

En sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da el­ler sjuste­gad au­to­ma­ta­re finns att väl­ja på.

In­vän­digt fin­ner vi en multi­funk­tions­ratt och en pek­skärm på fem el­ler åt­ta tum. Hyun­dai ha­kar på tren­den med en ut­dra­gen ho­ri­son­tell de­sign.

Upp­kopp­lings­mäs­sig stöds bå­de App­le Car­play och Andro­id Au­to och din mobil kan lad­das tråd­löst (om den stö­der Qi-stan­dard). Nya i30 byg­ger på en ny platt­form som kom­mer att de­las med sys­kon­mo­del­len Kia Ceed.

Ut­gå­en­de i30 har sålts i cir­ka 400 000 ex­em­plar i Eu­ro­pa.

I Sve­ri­ge låg den på plats 28 ef­ter förs­ta halv­å­ret 2016 och är där­med den bäst säl­jan­de mo­del­len från Hyun­dai.

Vis­sa lik­he­ter med Volks­wa­gen Golf kan skön­jas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.