AU­TO­LIV BIL­DAR BOLAGMED VOL­VO

Bil - - FRAMVAGNEN -

Bil­till­ver­ka­ren Vol­vo och bil­sä­ker­hets­fö­re­ta­get Au­to­liv ska­par ett nytt, ge­men­samt bo­lag som ska fo­ku­se­ra på att ut­veck­la näs­ta ge­ne­ra­tions mjuk­va­ra till själv­kö­ran­de, så kal­la­de au­to­no­ma bi­lar, nå­got som Vol­vo sat­sar hårt på med sitt Dri­ve Me-pro­jekt och som Au­to­liv har va­rit del­ak­ti­ga i se­dan ett år till­ba­ka. Det nya fö­re­ta­get, som pla­ne­rar att dra igång verk­sam­he­ten i bör­jan av 2017, ska ha sitt hu­vud­kon­tor i Gö­te­borg och 200 an­ställ­da från bå­da Vol­vo och Au­to­liv kom­mer att va­ra på plats in­led­nings­vis. På me­del­lång sikt vän­tas drygt 600 an­ställ­da fin­nas i fö­re­ta­get. Vd för det nya bo­la­get blir Den­nis No­be­li­us, i dag vd för Vol­vo i Schweiz och ti­di­ga­re vp för for­dons­se­rie 90 på Vol­vo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.