TESLA TAP­PAR FART I EU­RO­PA

Bil - - FRAMVAGNEN -

Teslas för­sälj­ning i Eu­ro­pa mins­kar kraf­tigt. Un­der årets förs­ta sju må­na­der har man i Eu­ro­pa lyc­kats säl­ja 6430 bi­lar, mer än 2000 fär­re bi­lar än un­der för­ra året, då man sål­de 8443 styc­ken. Mo­del S är den mo­dell vars för­sälj­ning mins­kat mest. En­ligt AID kan minsk­ning­en an­ting­en be­ro på att för­sälj­ning­en i Nor­ge, där Tesla-bi­lar sub­ven­tio­ne­ras, har av­ta­git kraf­tigt. Där sål­des he­la 55 pro­cent fär­re bi­lar än un­der 2015. Dess­utom kan det be­ro på att många väl­jer att vän­ta på nya Mo­del 3. Sam­ti­digt sä­ger dock ana­ly­ti­ker att tap­pet be­ror på de myc­ket långa vän­te­ti­der som upp­stått hos den ame­ri­kans­ka till­ver­ka­ren. Ny­he­ten kom­mer kort ef­ter att Elon Musk var­nat an­ställ­da för att fö­re­ta­get går in i ett kri­tiskt lä­ge un­der tred­je kvar­ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.