Nya Kia Rio – tuf­fa­re än fö­re­gång­a­ren

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nya Kia Rio på gång att lan­se­ras. Nya mo­del­len är ra­ka­re i lin­je­fö­ring­en och hel­he­ten an­das än­nu mer tuff­het än fö­re­gång­a­ren.

Nyl­let är nytt, li­kaså rum­pan. Led-varsel­lju­sen i de nya strål­kas­tar­na har ett helt an­nat ut­tryck än ti­di­ga­re och dim­lju­sen är pla­ce­ra­de be­tyd­ligt hög­re upp på nya ge­ne­ra­tio­nen. Yt­ter­back­speg­lar­na har flyt­tats upp från dörr­bla­den till de främ­re si­doru­tor­na.

Nya Rio är även bre­da­re än sin fö­re­gång­a­re. Fem ex­tra mil­li­me­ter från si­da till si­da (to­talt 172,5 cen­ti­me­ter) har till­kom­mit.

Av­stån­det mel­lan hju­lax­lar­na har ökat med tio mil­li­me­ter till 258 cen­ti­me­ter och mo­del­lens to­tallängd lig­ger nu­me­ra på 406,5 cen­ti­me­ter, det vill sä­ga 15 mil­li- me­ter mer än hos fö­re­gång­a­ren. I och med att to­talläng­den har ökat mer än ax­elav­stån­det in­ne­bär det att nå­got av över­häng­en, el­ler bå­da, har ökat. I Ri­os fall är det främ­re över­häng­et som vux­it och det mer än fem mil­li­me­ter i och med att över­häng­et bak har kor­tats ned.

Inga vo­ly­mer är of­fi­ci­el­la, men Rio har bli­vit rym­li­ga­re en­ligt fö­re­ta­get vil­ket lär in­ne­bä­ra ba­ga­geut­rym­me på över 288 li­ter och mer än 974 li­ter när bak­sä­tes­ryg­gen är fälld.

In­te­ri­ö­ren är helt ny och ser be­tyd­ligt mo­der­na­re ut än i fö­re­gång­a­ren. Kia har följt tys­kar­nas re­cept med att fri­stäl­la in­fo­tain­mentskär­men i stäl­let för att ha den in­te­gre­rad i in­stru­ment­brä­dan el­ler mitt­kon­so­len. Åt­minsto­ne ser det ut som att den är fri­ståen­de, men för­mod­li- gen är den ba­ra ut­stic­kan­de och for­mar fort­fa­ran­de en kom­plett en­het med de bå­da kring­lig­gan­de ven­ti­la­tions­ut­blå­sen. Via skär­men, som till­sam­mans med öv­ri­ga knap­par och reg­lage är svagt vrid­na mot fö­rar­plat­sen, sägs en mängd nya funk­tion kun­na sty­ras.

Som ovan nämnt får vi in­te ve­ta någon­ting om driv­li­nor­na till nya Kia Rio. Den bi­ten spa­rar Kia till själ­va världs­pre­miä­ren. I dag säljs Kia Rio i Sve­ri­ge med två ben­si­nal­ter­na­tiv, en 1,2-li­ters­ma­skin med 85 häst­kraf­ter och en 1,4-li­ters med 109 häst­kraf­ter. Räk­na med nå­got lik­nan­de till nya Rio.

Pro­duk­tio­nen av nya Kia Rio sät­ter igång i slu­tet av 2016, så vi räk­nar med de förs­ta kund­le­ve­ran­ser­na äger rum i bör­jan av näs­ta år.

Kia Rio har bli­vit bre­da­re men läg­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.