OPELASTRA – EN SUC­CÉ

Bil - - FRAMVAGNEN - I no­vem­ber

för­ra året lan­se­ra­des nya Opel Ast­ra, ge­ne­ra­tion K. Trots att nya Ast­ra in­te har sålts i mer än drygt nio må­na­der (kom­bi­ver­sio­nen be­tyd­ligt kor­ta­re än så) har den re­dan hun­nit ta emot över 250 000 be­ställ­ning­ar. Det kan jäm­fö­ras med det an­tal Ast­ra (även som Vaux­hall) som sål­des to­talt un­der he­la 2015 (som då även in­klu­de­rar en kort pe­ri­od med nya Ast­ra), näm­li­gen 192 973 styc­ken. Året dess­förin­nan var siff­ran än­nu sva­ga­re – 179 547 bi­lar. Dock är det långt ifrån topp­å­ret 1999 då 670 547 Ast­ra sål­des i Eu­ro­pa. Sett till den svens­ka mark­na­den har Ast­ra hit­tills i år ökat med näs­tan 52 pro­cent jäm­fört med fjol­å­ret, 2 487 ex­em­plar har re­gi­stre­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.