KAN BLI DET NYA

Bil - - FRAMVAGNEN -

I dag är bashas­tig­he­ten i svens­ka tä­tor­ter 50 km/h. I fram­ti­den kan bashas­tig­he­ten, likt i Mal­mö, att va­ra 40 km/h. Un­der tra­fik­sä­ker­hets­kon­fe­ren­sen i Ty­lö­sand pre­sen­te­ra­de in­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Jo­hans­son (S) ett för­slag om att myn­dig­he­ten Tra­fi­ka­na­lys får upp­dra­get att ut­re­da om sänkt bashas­tig­het i stä­der­na skul­le va­ra en po­si­tiv åt­gärd. Bå­de mil­jöskäl och tra­fik­sä­ker­hets­skäl kan tän­kas va­ra star­ka an­led­ning­ar till sänkt has­tig­het, där­e­mot för­läng­da trans­port­ti­der lig­ger för­sla­get i fa­tet. Ana­ly­ser vi­sar att när bashas­tig­he­ten var 50 km/h i Mal­mö så var bi­lis­ter­nas snitt­has­tig­het 52 km/h. När bashas­tig­he­ten se­dan sänkts till 40 km/h lig­ger snitt­has­tig­he­ten på 47 km/h.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.