Björ­nen h

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: FOTO: TEXT: MI­KAEL STJERNA PA­TRIK LIND­GREN

Med Ko­diaq ger sig Sko­da för förs­ta gång­en Me­din i det vik­ti­ga­nya V90 suv­seg­men­tet.tar Vol­vo Tjec­ker­na näs­ta har steg i jak­ten på som van­ligt lyc­kas ploc­ka ut det bäs­ta från att bli ett pre­mi­um­lad­dat va­ru­mär­ke sam­ti­digt Mqb-platt­for­men vil­ket be­ty­der att ny­kom­lingso­men blir störs­t­de ka­ni sin er­bjuda­klass. en fa­mil­je­fa­vo­rit. Och mo­del­len ver­kar le­va upp till de högt ställ­da för­vänt­ning­ar­na.

MAR­CUS NY­BERG

SKO­DA ko­da fort­sät­ter sin mo­del­lof­fen­siv och den här gång­en gör de det med ett björnvrål. Med nya Sko­da Ko­diaq kli­ver tjec­ker­na för förs­ta gång­en in FOTO i det vik­ti­ga suv-seg­men­tet och de gör det med att kun­na er­bju­da sju sitt­plat­ser.

Stor­leks- och ut­rym­mes­mäs­sigt skäms Ko­diaq verk­li­gen in­te för sig. Sko­dabjör­nen är 470 cen­ti­me­ter lång och 1,88 me­ter bred, det vill sä­ga en cen­ti­me­ter sma­la­re och åt­ta cen­ti­me­ter kor­ta­re än kon­kur­ren­ten från Syd­ko­rea, Kia So­ren­to. Än­då är Ko­diaq rym­li­ga­re. Me­dan So­ren­to i fem­sits­ut­fö­ran­de kan las­ta 660 till 1 732 li­ter kan Ko­diaq las­ta enor­ma 720 till 2 065 li­ter. Väl­jer du en sju­sit­sig ver­sion så mäk­tar den med 630 li­ter ba­gage. När al­la sto­lar är i bruk sjun­ker den siff­ran till 270 li­ter. Jäm­fö­ran­de siff­ra för So­ren­to är 142 li­ter.

STrol­lar med platt­for­men

Hop­par in och kän­ner på tred­je sä­tes­ra­den och jag tyc­ker att jag sit­ter bätt­re där än jag gör på sam­ma stäl­le i en Kia So­ren­to. Även det är ett väl­digt gott be­tyg.

Hur de lyc­kas med kon­styc­ket att all­tid hit­ta mer utrym­me är en gå­ta.

– Mqb-platt­for­men är bril­jant för oss och vi kan för­äd­la den på bäs­ta sätt för att pas­sa Sko­da. Jag kan ty­värr in­te för­kla­ra hur vår ut­veck­lings­chef Christi­an Stru­ber lyc­kas hit­ta al­la mil­li­me­ter och cen­ti­me­ter men han gör det ro­ligt för mig att säl­ja bi­lar, sä­ger Wer­ner Eich­horn, sty­rel­se­le­da­mot för för­sälj­ning och mark­nads­fö­ring.

Fyr­hjuls­dri­vet till Sve­ri­ge

Sko­da Sve­ri­ge kom­mer en­dast att ta hit fyr­hjuls­driv­na ver­sio­ner och de sto­ra för­sälj­nings­vo­ly­mer­na kom­mer att fin­nas på två­li­ters­di­es­lar­na TDI 150 och 190.

Ben­sin­mo­to­rer­na som er­bjuds är de be­kan­ta 1,4 TSI 150 och 2,0 TSI 180.

Tit­tar vi in­vän­digt är så gott som allt nytt. Knap­par och vred på mitt­kon­so­len på­min­ner om de som hit­tas hos Su­perb, men an­nars är det in­te myc­ket som vi har sett ti­di­ga­re i en Sko­da. Det känns kort och gott ro­bust och ge­nom­ar­be­tat. Den sto­ra in­fo­tain­mentskär­men är centralt pla­ce­rad.

Sy­ste­met er­bju­der den se­nas­te ver­sio­nen av Sko­da Con­nect som bland an­nat in­ne­hål­ler Google Earth och Google Stre­et Vi­ew i na­vi­ga­tions­sy­ste­met Co­lum­bus.

Som om det in­te vo­re nog med att ta ste­get in i suv-klas­sen så ryk­tas det även om att Sko­da pla­ne­rar en pre­stan­da­och cou­pé­ver­sion av Ko­diaq.

Sko­da Sve­ri­ges för­hopp­ning är att kun­na säl­ja om­kring 1 500 bi­lar per år och lan­se­ring­en sker i mars 2017.

Inga svens­ka pri­ser är än­nu of­fi­ci­el­la men den bil­li­gas­te Se­at Atecan med fyr­hjuls­drift (TSI 150) star­tar på 236 900 kro­nor och VW Ti­gu­an star­tar på 289 900 kro­nor (2,0 TSI 180). Det är in­te en allt­för vå­gad giss­ning att tro att in­stegs­ver­sio­nen av Ko­diaq ham­nar nå­gon­stans där mitte­mel­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.