BMW 5-SE­RIE TOURING PÅ GÅNG

Bil - - FRAMVAGNEN -

BMW har lå­tit nya 5-se­rie Touring, ge­ne­ra­tion G31, tap­pa ma­ske­ring. På så vis kan vi re­dan nu se vis­sa av skill­na­der­na gente­mot ut­gå­en­de ge­ne­ra­tion.

Tack va­re lät­tan­det på klä­der­na kan vi slå fast att nya 5-se­rie Touring in­te blir nå­gon de­sign­re­vo­lu­tion, sna­ra­re tvärtom. BMW hål­ler fast vid si­na lin­jer med sik­tet in­ställt på att de än­då ska kun­na snu­va kon­kur­ren­ter­na på kun­der­na, in­te minst Vol­vo V90 som har helt nya for­mer i jäm­fö­rel­se med sin fö­re­trä­da­re V70.

Föns­ter­pro­fi­len ser iden­tisk ut men skil­jer sig fram­för allt en aning på tak­stol­par­na och bak­dör­rar­na som har kon­vex i stäl­let för kon­kav av­slut­ning mot bak­skär­mar­na.

Bak­till kan vi skön­ja and­ra bak­ljus med mju­ka­re ut­form­ning i dag, ny form på stöt­fång­a­ren och fär­re skar­pa veck på bak­luc­kan.

Rat­ten är ny och lik­nar väl­digt myc­ket den som sit­ter i sto­re­bror 7-se­rie. In­stru­ment­brä­dan och mitt­kon­so­len med he­la luft­kon­di­tio­ne­rings- och ra­dio­de­len är även nya.

Nya 5-se­rie, som ba­se­ras på sam­ma platt­form som 7-se­rie, blir uppe­mot 100 ki­lo lät­ta­re än sin fö­re­gång­a­re.

Mo­to­rer­na kom­mer pre­cis som i dag att be­stå av fyr-, sex- och åt­ta­cy­lind­ri­ga mo­to­rer, någ­ra som drivs med die­sel, and­ra med ben­sin. Elekt­ri­ci­tet är ock­så ak­tu­ellt, då främst i ladd­hy­bridut­fö­ran­de där en två­li­ters ben­sin­fy­ra sam­ar­be­tar med en el­mo­tor en­ligt sam­ma kon­cept som i 330e och X5 xdri­ve40e.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.