VW TOUAREG KRYM­PER

Bil - - FRAMVAGNEN -

Vår bilspi­on har med stor sä­ker­het fång­at näs­ta ge­ne­ra­tions Volks­wa­gen Touareg på bild, som ser ut att bli en aning mind­re än nu­va­ran­de ge­ne­ra­tion.

Bi­len är kraf­tigt maske­rad bå­de fram och bak, vil­ket gör det svårt att ur­skön­ja någ­ra stör­re de­sign­för­änd­ring­ar. Si­dor­na på bi­len är dock helt omas­ke­ra­de, vil­ket får oss att tro att bi­len kan kom­ma att pre­sen­te­ras re­dan 2017.

De få lin­jer man ser på si­dor­na vi­sar på lik­he­ter med Bent­ley Ben­tay­ga – en bil som ock­så byggs på sam­ma platt­form som kom­man­de Touareg. Även Au­di Q7 och näs­ta Porsche Cay­en­ne de­lar på den platt­for­men.

Mo­tor­ut­bu­det kom­mer tro­ligt­vis att lik­na det som kan ses på and­ra stor­su­var in­om Volks­wa­gen-kon­cer­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.