E-KLASS RE­DO FÖR LE­RA

Bil - - FRAMVAGNEN -

Au­di och Vol­vo har rönt fram­gång­ar med si­na ter­räng­mo­del­ler av fa­mil­je­kom­bis. XC70 och A6 All­ro­ad säl­jer bå­da bra, och Mercedes har där­för be­stämt sig att de in­te vill va­ra säm­re. Vår spi­onfo­to­graf har fång­at E-klass All Ter­rain ute på test.

Det ver­kar som att Mercedes föl­jer pre­cis sam­ma re­cept som Au­di och Vol­vo. Hög­re mark­fri­gång, nya stöt­fång­a­re bak och fram och plast­sjok på skär­mar­na. Plast­sjo­ken är vis­ser­li­gen dol­da i des­sa bil­der av vit ma­ske­rings­tejp, men det går att se att skär­mar­na bli­vit bred­da­de ge­nom ma­ske­ring­en.

Fyr­hjuls­drift kom­mer med störs­ta sä­ker­het att va­ra stan­dard, och vi kan för­vän­ta oss att hit­ta ad­ap­tiv luft­fjäd­ring i bi­len. Un­der mo­tor­hu­ven kom­mer vi tro­ligt­vis se sam­ma mo­to­rer som i van­li­ga E-klass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.