PEU­GEOT 308 FÅR ETT ANSIKTSLYFT

Bil - - FRAMVAGNEN -

Mo­to­rer­na kom­mer san­no­likt att va­ra de­sam­ma som i dag.

Peu­geots Golf-ut­ma­na­re 308 har se­dan and­ra ge­ne­ra­tio­nens in­trä­de på mark­na­den i no­vem­ber 2013 gjort en kraf­tig re­sa upp i för­sälj­nings­sta­tisti­ken. Un­der 2015 sål­des 213 764 ex­em­plar av mo­del­len i Eu­ro­pa, en ök­ning med 114 pro­cent jäm­fört med för­sälj­nings­siff­ran un­der he­la 2013. Om Årets Bil-ti­teln 2014 är för­kla­ring­en är osä­kert, men en hel del har ut­mär­kel­sen sä­ker­li­gen bi­dra­git.

För att bi­be­hål­la den po­si­ti­va tren­den är det nu dags att upp­da­te­ra mo­del­len, det kan vi av­slö­ja se­dan vår spi­onfo­to­graf plå­tat den med ma­ske­ring på en klas­sisk test­sträc­ka för bil­fab­ri­kan­ter­na.

Det är in­te myc­ket som är maske­rat vil­ket är ett tec­ken på att upp­da­te­ring­en blir av det lät­ta­re sla­get och att det främst är fron­ten som mö­ble­ras om. Ma­ske­ring­en döl­jer upp­da­te­rad stöt­fång­a­re och spoi­ler­par­ti (vil­ket vi med tyd­lig­het ser på en av bil­der­na – li­te Gti-sty­le fak­tiskt) me­dan strål­kas­tar­na har nya pro­jek­tions­lin­s­er. Med tan­ke på kon­tur­mas­ke­ring­en kan vi miss­tän­ka att Drl-varsel­lju­sen är för­änd­ra­de. Det kan va­ra en syn­vil­la, men det ser ut som att de kraf­ti­ga veck som skju­ter in i strål­kas­tar­nas ne­der­kant kan ha slä­tas ut en aning.

I gril­len ser vi dess­utom att le­jo­net har hit­tat till­ba­ka. I dag sit­ter det på hu­vens fram­kant (dock in­te på GT- och Gti-mo­del­ler­na).

In­te­ri­ört kan vi för­vän­ta oss små för­änd­ring­ar för att gö­ra upp­le­vel­sen än­nu trev­li­ga­re än i dag. Dock kom­mer mä­tar­hu­sets pla­ce­ring, som många ogil­lar, fort­fa­ran­de att va­ra pla­ce­rad ovan­på in­stru­ment­brä­dan och del­vis skym­mas av ratt­kran­sen.

Mo­to­rer­na kom­mer san­no­likt att va­ra de­sam­ma som i dag men fin­sli­pa­de för bätt­re gång­kul­tur och läg­re för­bruk­ning. Med and­ra ord ben­sin­mo­to­rer på 110, 130 och 205 häst­kraf­ter och die­sel­mo­to­rer på 100, 120, 150 och 180 häst­kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.