Fort­kör­nings­bö­ter som jag ald­rig fick

Bil - - FRAMVAGNEN -

hip­stern från Sö­der­malm som hyrt en bil med odub­ba­de däck och som stu­vat in he­la fa­mil­jen och knappt nå­gon­sin kör bil, än mind­re i snö­glopp, han får guld­stjär­na för att han hål­ler sig till den skyl­ta­de has­tig­he­ten.

Hur ska du slip­pa bö­ter om du tyc­ker att has­tig­he­ten på skyl­ten är orim­ligt låg och att al­la om­stän­dig­he­ter tillå­ter en hög­re has­tig­het? Håll koll! Att hål­la koll är vik­tigt i tra­fi­ken. Det vet al­la som kör myc­ket. Örn­koll fram­åt, bak­åt, och åt si­dor­na. Då upp­täc­ker du and­ra bi­lis­ter, till och med hoj-åka­re, som är ex­tra bra att ha ex­tra­koll på. Du upp­täc­ker si­tu­a­tio­ner långt fram, och kan an­pas­sa och sän­ka has­tig­he­ten i god tid. Du upp­täc­ker sa­ker i back­spe­geln och kan släp­pa för­bi and­ra som vill kö­ra for­ta­re, som am­bu­lan­ser.

Och, om du in­te tyc­ker om att be­ta­la fort­kör­nings­bö­ter, be­ty­der full koll ock­så att du upp­täc­ker po­li­sen i god tid.

Ställ­de mig på brom­sen

Här är någ­ra ex­em­pel på bö­ter som jag slapp för att jag ha­de koll och upp­täck­te po­li­sen in­nan de upp­täck­te mig:

Jag var på väg hem från Gö­te­borg på E4. Pra­ta­de i te­le­fon och höll mig en bit un­der kör­korts­grän­sen. På en po­lis­fic­ka pre­cis fö­re av­far­ten till Vrigstad såg jag en bil som ver­ka­de ha främ­re si­doru­tan ner­ve­vad. Jag ställ­de mig på brom­sen och tit­ta­de sam­ti­digt i back­spe­geln för att in­te bli påkörd bak­i­från. ro­bert.col­lin@af­ton­bla­det.se Fort­sat­te att brom­sa max­i­malt ut­an att bry mig om hur myc­ket jag sänk­te far­ten. När jag till slut släpp­te upp bromspe­da­len vi­sa­de has­tig­hets­mä­ta­ren 90. Med rå­ge un­der tillåt­na 110.

Två po­lis­män såg ut som få­gel­hol­kar när jag kröp för­bi. Men bö­ter? Nej!

Kör­de sö­derut på E4 sö­der om Sö­der­hamn, på tre­fils­vä­gen och i god fart ef­tersom det knappt var nå­gon tra­fik alls. Då såg jag en rö­rel­se bakom en väg­skylt.

(En rö­rel­se räc­ker. Fun­de­ra ald­rig på vad det är. Det kan va­ra ett djur. El­ler i det här fal­let, en po­lis­kon­sta­pel i hel­svart com­bat-kläd­sel. Ja, man tror in­te det är sant. Po­li­sen ska job­ba med tra­fik­sä­ker­het, och bor­de kanske fö­re­gå med gott ex­em­pel och ha re­flex­väst. Men in­te den här po­li­sen, han bar natt­svart com­bat.)

När han ha­de flyt­tat sig till rätt skjut­lä­ge med la­sern låg jag med rå­ge un­der tillå­ten has­tig­het.

E18 längs Mä­la­ren på väg till ett jobb i Västsve­ri­ge och med en fotograf i pas­sa­ge­rar­sto­len. På ut­far­ten från en rast­plats, såg jag en ja­pansk crosso­ver, kanske en Hon­da CRV, jag minns in­te. Jag ställ­de mig på brom­sen och fo­to­gra­fen sa: ”Po­li­sen har in­te så­na där bi­lar”.

Spe­lar ing­en roll. Hell­re bromsar jag hund­ra gång­er för myc­ket än en gång för li­te. (Jo, det blir många in­broms­ning­ar nu i svamp­ti­der.)

Vi kör­de för­bi som rik­tigt präk­ti­ga ögon­tjä­na­re, och visst var det po­li­sen med la­sern ut ge­nom si­doru­tan. Jag sä­ger det igen: Det spe­lar ing­en roll vad de kör för bi­lar. Jag bromsar.

För tio år se­dan bygg­des Sve­ri­ges kanske bäs­ta väg i för­hål­lan­de till tra­fik­flö­det. Den mel­lan Harg och Gi­mo i Nord­upp­land. Den har inga skym­da kur­vor el­ler krön. Den har flac­ka di­keskan­ter som man kan kö­ra av på

Två po­lis­män såg ut som få­gel­hol­kar när jag kröp för­bi. Men bö­ter? Nej!

Mej­la:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.