VOLKS­WA­GEN PASSAT

Bil - - TEST -

Volks­wa­gen Passat

Volks­wa­gen Passat är alltjämt en av de bäs­ta kom­bi­bi­lar­na på mark­na­den. För­mod­li­gen mest på grund av den in­bygg­da cho­se­fri­he­ten. Den är helt en­kelt li­te mind­re livsstils­fjant än många av kon­kur­ren­ter­na. Med re­la­tivt upp­rä­ta si­dor och bak­luc­ka bju­der den på bra lastut­rym­me, vi las­tar in he­la 37 bac­kar med fällt rygg­stöd. Ku­péut­rym­met har in­te li­dit av för­pack­ning­en. Bak­sä­tet har bra benut­rym­me, Passat har ba­ra nå­gon en­sta­ka cen­ti­me­ter mind­re benut­rym­me än V90.

Och nu kom­mer vi till det verk­ligt smar­ta: Passat är 4,77 me­ter lång, BMW 520 är 4,91 me­ter och Au­di A6 och Vol­vo V90 mä­ter bå­da 4,94 me­ter. Den mins­ta mo­del­len är allt­så ock­så en av de rym­li­ga­re och ab­so­lut den som är smar­tast pa­ke­te­rad. Vad be­ty­der då 17 cen­ti­me­ter i längd, skill­na­den mel­lan Passat och V90? Svar: En hel del när man ska in i en par­ke­rings­luc­ka.

Mo­torn är den­sam­ma som i Au­di A6, Vw-kon­cer­nens på­lit­li­ga två­li­ters­die­sel som i det tes­ta­de ut­fö­ran­det är på 190 häst­kraf­ter. Som van­ligt ger de en aning mer när vi mä­ter ef­fek­ten i test­bänk. Passat ger 194 häst­kraf­ter och A6 201 häst­kraf­ter. Mo­torn är bå­de tyst och snål och en av de ab­so­lut bäs­ta ma­ski­ner­na i sin klass. I Eu-kör­cy­keln är Passat no­te­rad för 0,46 li­ter per mil, i vår nå­got tuf­fa­re Sve­ri­ge­cy­kel drar den 0,75 li­ter per mil och det är där nå­gon­stans de fles­ta Passat-äga­re lan­dar i blan­dad kör­ning.

Ing­en stor skill­nad

Dsg-au­to­mat­lå­dan väx­lar med dub­bel-kopp­lings­tek­nik och gör det bra, men ibland no­te­rar vi en viss tve­kan. Lå­dan ska va­ra fri från de pro­blem som den kle­na­re dub­bel­kopp­lings­lå­dan ha­de för någ­ra år se­dan. Jäm­fört med Au­dis sjuväx­la­de lå­da och au­to­ma­ter­na med åt­ta väx­lar i BMW och Vol­vo känns för­stås sex väx­lar som en fläkt från 90-ta­let, men i prak­ti­ken är skill­na­den in­te stor.

På lands­väg kan man no­te­ra ett visst väg­ljud, men mo­torn i sig är väl däm­pad. Kom­for­ten un­der­stryks av be­kvä­ma fram­sto­lar med ac­cen­tu­e­rad skål­ning.

In­stru­men­te­ring­en är be­hag­ligt non­sens­be­fri­ad. En för­del är att he­la kli­matan­lägg­ning­en sköts från en se­pa­rat en­het, och in­te via bild­skärmsme­ny.

I det­ta säll­skap är Volks­wa­gen för­mod­li­gen bi­len med minst pre­mi­um-am­bi­tio­ner. Det be­ta­lar sig på fle­ra sätt, bland an­nat ge­nom att Passat är bil­li­ga­re än kon­kur­ren­ter­na.

Viss tve­kan från DSGlå­dan kan no­te­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.