J

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: MI­KAEL STJERNA FOTO: FI­AT

äm­fört med för­ra ge­ne­ra­tio­nen 124 Spi­der, från 1966, är allt nytt. Jäm­fört med en när­ma­re släk­ting, Maz­da MX-5, kan vi kon­sta­te­ra att he­la ka­ros­sen är ny.

Un­der hu­ven hit­tar vi Fi­ats tur­bo­lad­da­de 1,4 li­ters-motor på 140 häst­kraf­ter. Ef­tersom bi­len ba­ra väger 1 050 ki­lo går det un­dan. Full gas till 100 km/h tar 7,5 se­kun­der och topp­far­ten är 215 km/h. Väx­ellå­dan är kris­pigt ex­akt och har ex­tremt kor­ta slag – pre­cis så ska en sport­bil kän­nas. Bak­hjuls­drift ad­de­rar till styr­käns­lan.

Chas­sit de­las med Maz­da MX-5 och det är ock­så Maz­da som till­ver­kar bå­de Fi­at 124 och MX-5 i sin fa­brik i Hi­ros­hi­ma.

Men kal­la det in­te ”bad­ge engi­ne­e­ring” och ryn­ka på nä­san åt det. Det här är ett

Klas­si­kern Fi­at 124 Spi­der har änt­li­gen fått en arv­ta­ga­re. Med hjälp av Maz­da har ita­li­e­nar­na fått till en rik­tigt kör­glad pra­lin.

rik­tigt smart sam­ar­be­te.

Fi­at­che­fen Ser­gio Mar­chion­ne har länge sagt att bil­till­ver­kar­na slö­sar bort miljarder kro­nor på att sit­ta i si­na eg­na fa­bri­ker och ut­veck­la eg­na bi­lar och driv­li­nor.

Al­la är vin­na­re

Med fö­re­ta­gets nya ro­ads­ter, Fi­at 124 Spi­der, vi­sar han att han le­ver som han lär. Bi­len de­lar bot­ten­plat­tan med Maz­da MX-5. Men det är ing­et snik­pro­jekt. Ka­ros­sen är helt egen, in­te en plåt­bit är ge­men­sam med Maz­da MX-5. Mo­torn är dess­utom Fi­ats egen. Det en­da som up­pen­bart ly­ser Maz­da över an­rätt­ning­en är in­stru­ment­pa­ne­len.

Jag tror att bå­de Maz­da och Fi­at – och kun­der­na – är vin­na­re på det här pro­jek­tet. Fi­at för att det är det fö­re­tag som sat- sar minst på forsk­ning och ut­veck­ling. De be­hö­ver en part­ner att de­la ut­veck­lings­kost­na­der­na med. Maz­da får ock­så hjälp med sin in­ve­ste­ring och får dess­utom upp till­verk­nings­vo­ly­men, vil­ket sän­ker styck­kost­na­den för var­je till­ver­kad bil. Bi­lar­na är så oli­ka att jag in­bil­lar mig att man ökar in­tres­set för seg­men­tet ge­nom att det finns två mo­del­ler på mark­na­den i stäl­let för en.

Fi­ats ta­les­män vill in­te ta­la om när och hur de kom in i pro­jek­tet men allt ta­lar för att de kom in re­la­tivt sent, när grun­der­na för Maz­da MX-5 i prin­cip var kla­ra. Men de kom i al­la fall i tid för att ge Fi­at 124 en egen

Det här är ett rik­tigt smart sam­ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.