FRAKT oc

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: ERIK WEDBERG FOTO: MERCEDES

Det är nå­got spe­ci­ellt när Mercedes lan­se­rar en ny E-klass kombi. El­ler ska vi kanske sä­ga T-mo­dell? E-klas­sen har er­bju­dits i stor­las­tan­de T-ut­fö­ran­de (T för Tu­rism el­ler Trans­port) än­da se­dan 123-ge­ne­ra­tio­nens da­gar på 1970-ta­let och ge­nom al­la ef­ter­föl­jan­de år­tion­den har bi­lar­na va­rit någ­ra av de all­ra rym­li­gas­te och mest prak­tis­ka per­son­bi­lar­na på mark­na­den. Få kom­bi­bi­lar har las­tat mer än E-klasskom­bin.

Det är en he­der­värd egen­skap, som i E-klas­sens fall märk­ligt nog har kom­bi­ne­rat kom­fort och lyx. Det är ing­en van­lig kom­bi­na­tion. Me­dan fle­ra kon­kur­ren­ter har lå­tit sig för­trol­las av si­re­ner­nas sång och hop­pat över till livsstilst­ren­den där form går fö­re funk­tion har Mercedes E-klass stått kvar vid sin mast och sjung­it last­vo­ly­mens sång.

Det gör den fort­fa­ran­de. Här i Ham­burg lan­se­rar Mercedes se­nas­te ge­ne­ra­tio­nen E-klass i kom­bi­ut­fö­ran­de och näs­tan allt ser ut som det bru­kar. I des­sa ti­der, när till och med Vol­vo har lagt C-stol­pen i en brant lut­ning fram­åt och ka­pat bort låd­li­ter, är det in­tres­sant att Mercedes in­te har gjort det. Me­dan and­ra gör allt för att få si­na kom­bi­ka­ros­ser att se ut som slan­ka cou­pé­ka­ros­ser fort­sät­ter Mercedes som förr. E-klass kombi är fort­fa­ran­de stor, väl­digt stor. Den är fak­tiskt en cen­ti­me­ter kor­ta­re än Vol­vo V90 men Mercedes har lå­tit tak­lin­jen va­ra hög

Mercedes E-klass har länge haft en märk­lig sär­ställ­ning som bå­de den lyx­i­gas­te och mest last­vän­li­ga kom­bin på mark­na­den. Nu är det dags för ett ge­ne­ra­tions­skif­te.

näs­tan längs med he­la bilens längd och det får ka­ros­sen att se stor ut.

Plats för en eu­ro­pa­pall

Me­dan Vol­vo skry­ter med att Zla­tan kör de­ras kombi skry­ter Mercedes med att E-klass kombi rym­mer en eu­ro­pa­pall. Jo, det fram­hålls fak­tiskt som ett av för­sälj­nings­ar­gu­men­ten. Nu är för­vis­so det ing­en unik egen­skap, en eu­ro­pa­pall (el­ler Sj-pall) är ba­ra 80x120 cen­ti­me­ter stor och ryms där­med mel­lan hjul­hu­sen i näs­tan al­la mel­lansto­ra kom­bi­bi­lar, men Mercedes är nog de en­da som skry­ter om det. Mercedes upp­ger att E-klass kombi har 110 cm mel­lan hjul­hu­sen bak. Vi har mätt upp ex­akt sam­ma mått i Vol­vo V90 och får åter­kom­ma i se­na­re test för att se om Mercedes siff­ra stäm­mer.

Vi har kört nya E-klass förr och kan bi­len in­i­från och ut vid det här la­get. Jag bör­jar där­för prov­kör­ning­en med

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.