MIS­SAR BRÄNSLEMÅLET

Bil - - KONSUMENT - TEXT: ERIK WEDBERG FOTO: GLENN LIND­BERG Of­fi­ci­ell för­bruk­ning: Upp­mätt för­bruk­ning:

Vi vet se­dan länge att en bils verk­li­ga bräns­le­för­bruk­ning of­ta skil­jer sig kraf­tigt från bil­till­ver­ka­rens upp­gif­ter. Bil­till­ver­kar­na mås­te en­ligt lag pre­sen­te­ra för­bruk­nings­siff­ror i all mark­nads­fö­ring av si­na bi­lar. Men det är siff­ror som säl­lan har nå­got med verk­lig­he­ten att gö­ra, vil­ket många bi­lä­ga­re blir varse ef­ter att de har köpt bi­len. Ska man be­hö­va stå ut med det? Ska man som bi­lä­ga­re be­hö­va ac­cep­te­ra den mer­kost­nad som det in­ne­bär att tan­ka de ex­tra li­ter ben­sin el­ler die­sel som bi­len drar jäm­fört med vad bil­till­ver­ka­ren lo­va­de in­nan kö­pet?

Vi har bli­vit kon­tak­ta­de av en lä­sa­re som in­te tän­ker ac­cep­te­ra det. Han köp­te en Mercedes C 400 4Ma­tic 2015 och no­te­ra­de snabbt att den drog myc­ket ben­sin. Mercedes upp­ger att blan­dad för­bruk­ning för C 400 4Ma­tic i Eu-kör­cy­keln kan rö­ra sig in­om ett spann mel­lan 0,74–0,78 l/mil be­ro­en­de på hur bi­len ut­rus­tas.

Det är siff­ror han ald­rig har kom­mit i när­he­ten av med sin bil. Han har ald­rig fått den att dra un­der en li­ter per mil och i stads­kör­ning upp­går för­bruk­ning­en till cir­ka 1,5 l/mil.

In­te hit­tat nå­got fel

Mercedes har gått ige­nom och kon­trol­le­rat bi­len och in­te hit­tat nå­got fel.

– De­ras slut­sats är att bi­len ska va­ra så här. Ba­se­rat på ge­nom­snitts­has­tig­he­ten i färd­da­torn häv­dar de att jag kör myc­ket i stads­tra­fik och att det är där­för den drar så myc­ket. Det stäm­mer in­te, och oav­sett hur man kör så drar bi­len myc­ket mer än vad Mercedes upp­ger. Jag me­nar att Mercedes lju­ger om för­bruk­ning­en och att jag där­för har rätt till er­sätt­ning.

För att få en obe­ro­en­de mät- ning som kan vi­sa hur myc­ket lä­sa­rens bil verk­li­gen för­bru­kar har vi lå­tit tes­ta den på en så kal­lad rul­lan­de lands­väg hos Lund­blad Mo­tor­ser­vice. Så gör vi med al­la test­bi­lar men den här gång­en för­sö­ker vi åter­ska­pa till­ver­ka­rens mät­ning i Eu-kör­cy­keln. I bör­jan av kör­cy­keln ska bi­len va­ra kall och se­dan kö­ras med luft­kon­di­tio­ne­ring­en av­stängd. Om­giv­nings­tem­pe­ra­tu­ren ska va­ra om­kring 25 gra­der.

Re­sul­ta­tet av mät­ning­en blir 1,093 l/mil. In­te ens i op­ti­ma­la för­hål­lan­den går det allt­så att kom­ma ned till den av Mercedes upp­giv­na för­bruk­ning­en.

– Det är svårt att sä­ga var­för i det här fal­let, det finns många fak­to­rer som kan på­ver­ka. Vår tek­ni­ker kon­sta­te­rar att bi­len har un­der många mil fram­förts i stads­tra­fik (ge­nom­snitt drygt 30 km/h) vil­ket re­sul­te­rat i en för­bruk­ning som lig­ger runt li­tern. Det­ta får dock an­ses in­om rim­li­ga vär­den för det som har an­getts av fa­bri­ken. I en hög­re snitt­has­tig­het lig­ger för­bruk­ning­en i lin­je med de vär­den som an­getts av fa­bri­ken, sä­ger 0,74–0,78 l/mil 0,99–1,03 l/mil 0,59-0,64 l/mil

1,09 l/mil 1,42 l/mil 0,65 l/mil

Hur myc­ket mer än an­gi­ven för­bruk­ning ska egent­li­gen en ny bil få dra? En lä­sa­re köp­te en ny bil för att få läg­re bräns­le­kost­na­der, re­sul­ta­tet blev pre­cis tvärtom.

Fredrik Wa­hro­lén, PR- och kom­mu­ni­ka­tions­chef på Mercedes.

– Det vik­ti­gas­te är att man kon­tak­tar en auk­to­ri­se­rad Mer­ce­des­verk­stad om man upp­le­ver att bi­len in­te le­ver upp till för­vänt­ning­ar­na. Jag tror att vi är kän­da i bran­schen för att ha bra ga­ran­ti­er och vi är all­tid in­tres­se­ra­de av att un­der­sö­ka vad som even­tu­ellt är fel och vad som kan gö­ras, sä­ger Fredrik Wa­hro­lén.

Kon­tak­tat en ad­vo­kat

Lä­sa­ren nö­jer sig in­te med att bi­len drar så här myc­ket ut­an pla­ne­rar att krä­va Mercedes på er­sätt­ning för mer­kost­na­den.

– En­ligt min ad­vo­kat ska jag krä­va er­sätt­ning av Mercedes för mer­kost­nad en­ligt de tes­ter vi gjort en­ligt Eu-kör­cy­keln för he­la bilens livs­längd (30 år). En kal­kyl med sti­gan­de ben­sin­pris och 1500 mils kör­ning per år ger ett krav på 484 549 kro­nor. Helt ga­let, jag vet. Men Mercedes tyc­ker att jag ska ta den­na kost­nad ut­an vi­da­re. Det tyc­ker in­te jag.

Blan­dad kör­ning: Stads­kör­ning: Lands­vägskör­ning:

Blan­dad kör­ning: Stads­kör­ning: Lands­vägskör­ning: +40% +38% +1%

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.